پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو

پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو

نمونه پروپوزال مدیریت دانش با موشوع تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 54
حجم 666 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

در این تحقیق تلاشی برای ساختن یک چهارچوب از لحاظ نظری و از لحاظ عملی مرتبط برای درک مدیریت دانش و تاثیر آن بر روی کارآفرینی انجام شده است.با توجه به این مفاهیم می توان بیان کرد که سازمان ها نیاز به ساختن نظریات در مدیریت دانش دارند. در این تحقیق از مدل نیومن و کنراد(1993) که دارای چهار فعالیت خلق دانش، ذخیره و نگهداری دانش، انتقال دانش و به کارگیری دانش و مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیستریچ(2003) که ابعاد آن نوآوری در محصول، خدمات و فرایند، خودتجدیدی، پیشگامی، رقابت تهاجمی، ریسک پذیری و واحدهای مستقل و کسب و کار جدید می باشد استفاده خواهیم کرد.

 

 

 

روش تحقیق در این پژوهش بر اساس روش، توصیفی پیمایشی می باشد و از لحاظ نوع استفاده کاربردی می باشد. پژوهشگر در تحقیقات توصیفی سعی می کند تا آنچه را که هست بدون دخالت یا استنتاج ذهنی یا دخل و تصرف در متغیرها گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد(سلیمان پور،94،1381). در این تحقیق ابتدا با استفاده از آزمون های آماری، توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن جامعه می پردازیم و در صورت نرمال بودن از آزمون های پارامتریک و در صورت نرمال نبودن از آزمون های ناپارامتریک استفاده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-    مقدمه      2
1-2-    بیان مساله تحقیق   4
1-3-    اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق   5    
1-4-    هدفهای تحقیق  7   
1-5-    چارچوب نظری تحقیق  7    
1-6-    مدل تحقیق    12        
1-7-    سوالات یا فرضیه های تحقیق   13   
1-8-    روش تحقیق  13    
1-8-1-    جامعه آماری و حجم آن   13     
1-8-2-    برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری  13
1-9-    روش گردآوری اطلاعات   14    
1-10-    روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   14   
1-11-    متغییرها و واژه های کلیدی   14   

   

روش شناسی پژوهش
مقدمه126
3-1- نوع و روش پژوهش 126
3-2- جامعه آماری مورد بررسی  127
3-2-1- جامعه آماری127
3-2-2- نمونه آماری 127
3-2-3- واحد تحلیل 128
3-3- شیوه و روش نمونه گیری 128
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 128
-4-1- ساختار پرسش نامه مدیریت دانش 129
3-4-2- ساختار پرسش نامه کارافرینی سازمانی 130
3-5- روایی و پایایی پژوهش 131
3-5-1- روایی پرسش نامه 131
3-5-2- پایایی پرسش نامه 131
3-6- روش های جمع آوری اطلاعات 132
3-7- روش های آماری 133

 

منابع
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از download

خرید فایل word پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از download

دریافت فایل pdf پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از download

دانلود پروژه پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از download

خرید پروژه پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از download

دانلود فایل پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از download

دریافت نمونه سوال پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از download

دانلود پروژه پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از download

خرید پروژه پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از download

دانلود مقاله پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از download

دریافت مقاله پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از download

خرید فایل پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از download

دانلود تحقیق پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از download

خرید مقاله پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از download

دانلود فایل pdf پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از download

دانلود مقاله پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از www

خرید پروژه پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از www

دانلود فایل پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از www

دریافت فایل word پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از www

خرید نمونه سوال پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از www

دانلود فایل پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از www

دریافت فایل word پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از www

دانلود فایل word پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از www

خرید فایل پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از www

دانلود تحقیق پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از www

دریافت فایل pdf پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از www

دانلود پروژه پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از www

خرید کارآموزی پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از www

دانلود فایل pdf پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از www

دانلود کارآموزی پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از www

دانلود مقاله پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از pdf

دریافت پروژه پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از pdf

خرید فایل پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از pdf

دریافت کارآموزی پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از pdf

دانلود پروژه پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از pdf

خرید تحقیق پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از pdf

دانلود پروژه پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از pdf

دریافت تحقیق پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از pdf

خرید فایل پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از pdf

دانلود پروژه پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از pdf

خرید فایل پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از pdf

دانلود نمونه سوال پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از pdf

دانلود فایل پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از pdf

دانلود کارآموزی پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از word

دریافت فایل پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از word

دانلود فایل پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از word

خرید نمونه سوال پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از word

دانلود تحقیق پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از word

دانلود تحقیق پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از word

خرید فایل word پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از word

دانلود پروژه پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از word

دریافت فایل پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از word

دانلود پروژه پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از word

دانلود پروژه پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از word

دانلود فایل پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از word

دریافت فایل پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از word

دانلود پروژه پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از word

دانلود کارآموزی پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از word

دریافت تحقیق پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از free

دانلود مقاله پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از free

دانلود فایل pdf پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از free

خرید تحقیق پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از free

دانلود پروژه پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از free

دریافت کارآموزی پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از free

دانلود فایل word پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از free

دریافت مقاله پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از free

دانلود فایل پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از free

دانلود فایل پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از free

دریافت فایل pdf پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از free

خرید کارآموزی پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از free

دانلود کارآموزی پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از free

دریافت فایل word پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از free

خرید تحقیق پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو از free


مطالب تصادفی