انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها

انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها

هدف از این پایان نامه بررسی انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 51
حجم 215 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

منابع شخصي مقابله، مجموعه ی پيچيده اي از عوامل شناختي، شخصيتي و بازخوردي است كه بخشي از توانايي رواني فرد را براي مقابله مهيا مي سازد. منابع شخصي عبارتند از ويژگي هاي زمينه اي نسبتاً پايدار كه انتخاب روش هاي ارزيابي و مقابله را تحت تاثير قرار مي دهند. برخي از اين ويژگي ها عبارتند از تحول من، احساس كارآمدي شخصي، خوش بيني، احساس يك پارچگي،  سبك هاي شناختي، سبك هاي دفاعي و مقابله، و توانايي هاي حل مسئله (موس و اسكافر  ، 1993).

 

 

 

1. تحول من

لوئه وينگر  (1967) از تحول من با عنوان «صفت مسلط» ياد كرده است. تحول من شامل فرآیندي است كه طي آن تجارب جديد شخص، در يك كل مرتبط با هم يكپارچه سازي مي شود. «من» طي مراحل رشد خود به ادراك متفاوتي از خود و دنياي اجتماعي مي رسد. هر مرحله از نظر سازمانده ي ساختاري با مراحل ديگر تفاوت كيفي دارد. اگر چه مراحل تحول از ثبات برخوردارند، ولي در آخرين مرحله از رشد تفاوت هاي ميان افراد آشكار مي شود. تحول من با الگوهاي پيچيده رفتار از قبيل كمك به ديگران، همدلي و تحول اخلاقي مرتبط است.

 

 

 

2 كارآمدي
افرادي كه احساس كارآمدي شخصي بيشتري دارند، اغلب در مواجهه با موقعيت هايي كه مستلزم چالشگري است، برخوردي فعال و پيگير دارند. درحالي كه افرادي كه از كارآمدي كمتري برخوردارند، يا از اين موقعيت ها اجتناب مي ورزند و يا واكنشي انفعالي دارند.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
تعريف مفهومي سبکهای مقابله    1
تعريف عملیاتی سبکهای مقابله
1 7 1  سبک مقابله    3
1 7 2  سبک برخوردی    3
1 7 3  سبک غیر برخوردی    3
مفهوم مقابله    5
2 2 13  عوامل مؤثر بر انتخاب سبكهاي مقابله    6
2 2 13 1  تحول من    6
2 2 13 2 كارآمدي    7
2 2 13 3 خوشبيني    7
2 2 13 4  احساس يكپارچگي    7
2 2 13 5  شناخت    8
2 2 13 6  مكانيسمهاي دفاعي    9
2 2 13 7  توانايي حل مسئله    11
2 2 14  راهبردهاي مقابله    11
2 2 15  راهبردهاي سازشيافته و سازشنايافته    18
2 2 15 1  مقابلهی سازشيافته    19
2 2 15 2  مقابلهی سازش نايافته    19
2 2 16  مقابلهی غيرمؤثر    21
2 2 17  سبكهاي مقابله و نقش آن در بروز بيماريها    21
2 2 18  ويژگيهاي شخصيت و راهبردهاي مقابله    23
2 2 19  تيپهاي شخصيت و راهبردهاي مقابله    25
2 2 20  نظريهی فروپاشي هويت    27
2 2 21  نظریه تکامل و سازگاري رفتاري    28

2 3  پژوهشهای پيشين    31
2 4  نتیجه گیری کلی    35
فهرست منابع و ماخذ    36
منابع فارسی    36
منابع انگلیسی    38


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از download

خرید فایل word انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از download

دریافت فایل pdf انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از download

دانلود پروژه انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از download

خرید پروژه انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از download

دانلود فایل انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از download

دریافت نمونه سوال انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از download

دانلود پروژه انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از download

خرید پروژه انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از download

دانلود مقاله انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از download

دریافت مقاله انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از download

خرید فایل انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از download

دانلود تحقیق انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از download

خرید مقاله انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از download

دانلود فایل pdf انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از download

دانلود مقاله انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از www

خرید پروژه انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از www

دانلود فایل انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از www

دریافت فایل word انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از www

خرید نمونه سوال انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از www

دانلود فایل انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از www

دریافت فایل word انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از www

دانلود فایل word انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از www

خرید فایل انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از www

دانلود تحقیق انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از www

دریافت فایل pdf انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از www

دانلود پروژه انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از www

خرید کارآموزی انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از www

دانلود فایل pdf انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از www

دانلود کارآموزی انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از www

دانلود مقاله انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از pdf

دریافت پروژه انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از pdf

دانلود فایل pdf انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از pdf

خرید فایل انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از pdf

دانلود فایل pdf انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از pdf

دریافت کارآموزی انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از pdf

دانلود پروژه انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از pdf

خرید تحقیق انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از pdf

دانلود پروژه انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از pdf

دریافت تحقیق انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از pdf

خرید فایل انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از pdf

دانلود پروژه انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از pdf

خرید فایل انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از pdf

دانلود نمونه سوال انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از pdf

دانلود فایل انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از pdf

دانلود کارآموزی انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از word

دریافت فایل انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از word

دانلود فایل انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از word

خرید نمونه سوال انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از word

دانلود تحقیق انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از word

دانلود تحقیق انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از word

خرید فایل word انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از word

دانلود پروژه انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از word

دریافت فایل انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از word

دانلود پروژه انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از word

دانلود پروژه انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از word

دانلود فایل انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از word

دریافت فایل انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از word

دانلود پروژه انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از word

دانلود کارآموزی انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از word

دریافت تحقیق انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از free

دانلود مقاله انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از free

دانلود فایل pdf انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از free

خرید تحقیق انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از free

دانلود پروژه انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از free

دریافت کارآموزی انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از free

دانلود فایل word انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از free

دریافت مقاله انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از free

دانلود فایل انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از free

دانلود فایل انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از free

دریافت فایل pdf انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از free

خرید کارآموزی انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از free

دانلود کارآموزی انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از free

دریافت فایل word انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از free

خرید تحقیق انواع سبک های مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها از free


مطالب تصادفی