جزوه زبان تخصصی هنر معماری

جزوه زبان تخصصی هنر معماری

جزوه زبان تخصصی هنر معماری كه با فرمت پی دی اف و در 196 صفحه آماده شده است، جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 196
حجم 3117 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

نکته :


این جزوه دارای متون زبان به همراه معانی فارسی برای درک هر چه بیشتر می باشد.

این جزوه دارای تست ها و نمونه منابع سوالات کنکوری برای آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری و رشته های هنر به همراه ترجمه سوالات و پاسخ ها می باشد

 

جزوه زبان تخصصی هنر معماری


Text 1:
One of the greatest mysteries of the world, far which scientists have so far been unable to
find any satisfactory explanation, is the Bermuda Triangle, sometimes called “The
Graveyard of the Atlantic” This is an area of the Western Atlantic between Bermuda and
Florida, roughly triangular in shape, where since 1945 at least a hundred ships and planes
and over a thousand people have disappeared. No wreckage has found no bodies, lifebelts
or any other evidence of disaster- It is as if these planes, ships and people had never
existed in some cases a routine radio message has been received from aircraft reporting
everything in order a few minutes before all contact was lost, in others a weak SO.S.
Message has been picked up and, in perfect weather, inexplicable references to fog and
toss of bearings. In the extraordinary case of five U.S. 

متن 1 
یکی از بزرگترین رازهاي دنیا که دانشمندان مدتهاست هیچ توضیحی قانعکنندهاي بـراي آن نیافتـهانـد، مثلـث برمـودااست که گاهی گورستان اقیانوس اطلس نامیده میشود. این مثلث، منطقـهاي در غـرب اقیـانوس اطلـس بـین برمـودا و فلوریدا است، که از نظر شکل مثلثی است و از سال 1945 حداقل صد کشتی و هواپیما و بیش از هزار نفر در آنجا ناپدید شدهاند هیچ لاشه، جسد، کمربند ایمنی یا هر شاهدي در حادثه به دسـت نیامـده اسـت. اگـر چنانچـه ایـن هواپیماهـا، کشتیها و افراد در چنین حالتی قرار نداشتهاند، یک پیام عادي از هواپیما چند دقیقه قبل از اینکه همهي تماسها قطـع شود مبنی بر اینکه همه چیز منظم است دریافت شده بود در بقیه این پیغام ضعیف S.O.S به دست آمده و در شـرایطجوي خوب و منابع غیرواضحی از وجود مه و تلاطم در دست است مورد غیر عادي از ناپدیـد شـدن هواپیماهـاي نیـروي دریایی ایالات متحده در مأموریتهاي عادي از فلوریدا، هواپیماي ارسال شده به محـل بـراي بازرسـی نیـز ناپدیـد شـد. 
شواهدي از وجود نور سفید عجیب یا مد که ویژگی دریا در این بخش از منطقه اسـت بـه دسـت آمـده اسـت و لازم بـه توضیح است که نه تنها این نور یا نواري از نور توسط فضانوردان در مسیرشان به فضا مشاهده شده بلکه کلمبـوس بیـان داشته است که از قرن 5 پیش ارتباط این نور یا ناپدید شدنها نامشخص است. این یکی دیگر از رویـدادهایی اسـت کـه هنوز مبهم باقی مانده است. 

مجموعه تست زبان 

Part A:
Directions: In questions 1-l0, each item consists of an incomplete sentence. Below the
one choices, marked (1), (2), (3), and (4). You should find the one choices which best
completes the sentence. Mark your on the answer sheet.
1- The examination was so difficult that ……….…. .
1) few people failed 2) few people passed
3) only a few failed 4) little number of people passed
2- He was working in the office while I ……………. in the library.
1) was 2) am 3) had been 4) have been
3- staying in a hotel costs ……………. renting a room in a dormitory for a week.
1) twice more than 2) twice as much as
3) two times as much 4) two times more than
4. Some people are never content …………. what they have.
1) of 2) for 3) with 4) about
5- Smoking again? you told me you …………… smoking.
1) gave up 2) had on 3) gave back 4) have back
6. It was very ……..…. so I put on my sunglasses.
1) dark 2) late 3) early 4) bright
7- I'd like to ……………. that book when you have read it.
1) lend 2) loan 3) hire 4) borrow
8- when I …………. up the bill, it came to more money than I had with me.
1) added 2) checked 3) counted 4) calculated

بخش A: 
دستورالعمل: در سؤالات 1 تا 10 هر آیتم شامل جمله ناکامل است. در زیر هر جمله چهار انتخاب وجـود دارد. 
(3) ،(2) ،(1) و (4) آورده شده است. باید یک گزینه را که بهترین کاملکننده جمله اسـت انتخـاب نماییـد و
جواب خود را در پاسخنامه علامتگزاري نمائید. 
1. امتحان به قدري سخت بود که …………….. . 
1) تعداد کمی رد شدند. 2) تعداد کمی قبول شدند. 
3) تنها تعداد کمی رد شدند. 4) تعداد کمی از افراد قبول شدند.

 
2. او در حال کار کردن در شرکت بود هنگامی که من در کتابخانه …………. . 
1) بودم 2) هستم 3) بود 4) بودهام 

3. هزینه اقامت در هتل ……………… اجاره اتاقی در خوابگاه براي یک هفته میشود. 
1) دو مرتبه بیشتر از 2) دو برابر 3) دوبار 4) دوبار بیشتر از 

4. برخی مردم هیچگاه …………….. چیزهایی که دارند راضی نیستند. 
1) حرف اضافه 2 of) حرف اضافه for 
3) حرف اضافه 4 with) حرف اضافه about 

5. دوبار سیگار میکشی؟ به من گفته بودي که سیگار کشیدن را …………… . 
1) ترك کرد 2) پوشید 3) پس داد 4) پشت کردن به 

6. هوا بسیار ………………….. بنابراین من عینک آفتابی زدم. 
1) تیره، تاریک 2) دیر، دیروقت 
3) به زودي، در ابتدا 4) تابناك، آفتابی روشن 

7. من مایلم که آن کتاب …………… وقتی شما آن را خواندید. 
1) قرض دادن 2) وام دادن 
3) اجاره کردن 4) قرض کردن، قرض گرفتن

8. وقتی صورتحساب را …………….. بیشتر از پولی بود که من همراه خود داشتم. 
1) اضافه کردن 2) بررسی کردن 3) شمردن 4) حساب کردن 
و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه زبان تخصصی هنر معماری از download

خرید فایل word جزوه زبان تخصصی هنر معماری از download

دریافت فایل pdf جزوه زبان تخصصی هنر معماری از download

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی هنر معماری از download

خرید پروژه جزوه زبان تخصصی هنر معماری از download

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری از download

دریافت نمونه سوال جزوه زبان تخصصی هنر معماری از download

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی هنر معماری از download

خرید پروژه جزوه زبان تخصصی هنر معماری از download

دانلود مقاله جزوه زبان تخصصی هنر معماری از download

دریافت مقاله جزوه زبان تخصصی هنر معماری از download

خرید فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری از download

دانلود تحقیق جزوه زبان تخصصی هنر معماری از download

خرید مقاله جزوه زبان تخصصی هنر معماری از download

دانلود فایل pdf جزوه زبان تخصصی هنر معماری از download

دانلود مقاله جزوه زبان تخصصی هنر معماری از www

خرید پروژه جزوه زبان تخصصی هنر معماری از www

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری از www

دریافت فایل word جزوه زبان تخصصی هنر معماری از www

خرید نمونه سوال جزوه زبان تخصصی هنر معماری از www

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری از www

دریافت فایل word جزوه زبان تخصصی هنر معماری از www

دانلود فایل word جزوه زبان تخصصی هنر معماری از www

خرید فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری از www

دانلود تحقیق جزوه زبان تخصصی هنر معماری از www

دریافت فایل pdf جزوه زبان تخصصی هنر معماری از www

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی هنر معماری از www

خرید کارآموزی جزوه زبان تخصصی هنر معماری از www

دانلود فایل pdf جزوه زبان تخصصی هنر معماری از www

دانلود کارآموزی جزوه زبان تخصصی هنر معماری از www

دانلود مقاله جزوه زبان تخصصی هنر معماری از pdf

دریافت پروژه جزوه زبان تخصصی هنر معماری از pdf

دانلود فایل pdf جزوه زبان تخصصی هنر معماری از pdf

خرید فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری از pdf

دانلود فایل pdf جزوه زبان تخصصی هنر معماری از pdf

دریافت کارآموزی جزوه زبان تخصصی هنر معماری از pdf

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی هنر معماری از pdf

خرید تحقیق جزوه زبان تخصصی هنر معماری از pdf

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی هنر معماری از pdf

دریافت تحقیق جزوه زبان تخصصی هنر معماری از pdf

خرید فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری از pdf

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی هنر معماری از pdf

خرید فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه زبان تخصصی هنر معماری از pdf

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری از pdf

دانلود کارآموزی جزوه زبان تخصصی هنر معماری از word

دریافت فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری از word

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری از word

خرید نمونه سوال جزوه زبان تخصصی هنر معماری از word

دانلود تحقیق جزوه زبان تخصصی هنر معماری از word

دانلود تحقیق جزوه زبان تخصصی هنر معماری از word

خرید فایل word جزوه زبان تخصصی هنر معماری از word

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی هنر معماری از word

دریافت فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری از word

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی هنر معماری از word

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی هنر معماری از word

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری از word

دریافت فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری از word

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی هنر معماری از word

دانلود کارآموزی جزوه زبان تخصصی هنر معماری از word

دریافت تحقیق جزوه زبان تخصصی هنر معماری از free

دانلود مقاله جزوه زبان تخصصی هنر معماری از free

دانلود فایل pdf جزوه زبان تخصصی هنر معماری از free

خرید تحقیق جزوه زبان تخصصی هنر معماری از free

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی هنر معماری از free

دریافت کارآموزی جزوه زبان تخصصی هنر معماری از free

دانلود فایل word جزوه زبان تخصصی هنر معماری از free

دریافت مقاله جزوه زبان تخصصی هنر معماری از free

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری از free

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی هنر معماری از free

دریافت فایل pdf جزوه زبان تخصصی هنر معماری از free

خرید کارآموزی جزوه زبان تخصصی هنر معماری از free

دانلود کارآموزی جزوه زبان تخصصی هنر معماری از free

دریافت فایل word جزوه زبان تخصصی هنر معماری از free

خرید تحقیق جزوه زبان تخصصی هنر معماری از free


مطالب تصادفی