جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری

جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری

این جزوه جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد،در قالب pdf و در 80 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 80
حجم 1475 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


مقدمه

نقش حسابرسی

انواع حسابرسی

انواع حسابرسی از نظر زمان 

انواع حسابرسان

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی

آیین رفتار حرفهای 

مسئولیت قانونی حسابرسان 

برنامه ریزی حسابرسی

فواید شناخت از فعالیت صاحبکار

عوامل مؤثر بر احتمال خطر حسابرسی

مستندسازی مراحل برنامه ریزی

فواید برنامه حسابرسی

کنترلهای داخلی حسابرسی

انواع کنترلهای داخلی

انواع کنترلهای داخلی مالی (حسابداری) 

اجزای کنترل داخلی 

تفاوت حسابرسان داخل با حسابرسان مستقل

محدودیتهای سیستم کنترل داخلی 

ارزیابی سیستم کنترل داخلی توسط حسابرسان 

تفاوت آزمون کنترل با آزمون محتوا 

انواع آزمونهای کنترل

انواع آزمون محتوا

آزمون شناخت سیستم

کنترلهای داخلی در واحدهای اقتصادی کوچک 

شرایط قابل گزارش و نامه ی مدیریتی

اهداف سیستم کنترل داخلی

شواهد حسابرسی

انواع شواهد حسابرسی

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهای بین تاریخ ترازنامه و تاریخ گزارش حسابرس 

شواهد مربوط به معاملات با اشخاص وابسته 

نمونه گیری در حسابرسی

روشهای نمونهگیری آماری

طرحهای نمونه گیری

احتمال خطرنمونهگیری در آزمون کنترلها

نمونهگیری برای آزمون کنترلها 

احتمال خطر نمونه گیری برای آزمون محتوا

نمونه گیری برای آزمون محتوا 

ریسکهای حسابرسی

کاربرگهای حسابرسی

فواید کاربرگهای حسابرسی

انواع کاربرگها

سازماندهی کاربرگهای حسابرسی (انواع پروندهها) 

کنترل کیفیت در مورد کار حسابرسی 

حسابرسی نخستین و مجدد

برنامه های حسابرسی

آزمون محتوا حسابرسی ( 2 )

حسابرسی داراییها

حسابرسی وجوه نقد

هدف حسابرسان از رسیدگی به وجه نقد 

زمان لازم برای رسیدگی به وجوه نقد

کنترلهای داخلی وجوه نقد

برنامه حسابرسی هفته 

حسابرسی اوراق بهادار قابل دادوستد

هدف حسابرسان از رسیدگی به اوراق بهادار قابل داد و ستد 

برنامه حسابرسی اوراق بهادار قابل داد و ستد 

حسابرسی حسابها و اسناد دریافتنی و معاملات فروش

هدف حسابرسان از رسیدگی به دریافتنیها 

کنترلهای داخلی اسناد دریافتنی 

سیستم کنترل داخلی کامپیوتری

برنامه حسابرسی دریافتنیها و معاملات فروش

سیستم کنترل داخلی موجودیهای مواد، کالا و بهای تمام شده

برنامه حسابرسی موجودیهای مواد، کالا و بهای تمام شده فروش رفته

موجودیهای نزد انبارهای عمومی و سایر اشخاص

مشکلات مربوط به موجودی مواد و کالا در حسابرسی نخستین

حسابرسی احوال به ماشینآلات و تجهیزات 

هدف حسابرسی اموال به ماشینآلات و تجهیزات

سیستم کنترل داخلی اموال، ماشینآلات و تجهیزات

کنترلهای مربوط به اموال، ماشینآلات و تجهیزات

برنامه حسابرسی اموال، ماشینآلات و تجهیزات

حسابرسی هزینه های تعمیر و نگهداری 

هزینه استهلاک

هدف از حسابرسی استهلاک

برنامه حسابرسی هزینه استهلاک و استهلاک انباشته 

حسابرسی بدهیها و حقوق صاحبان سهام

سیستم کنترل داخلی حسابهای پرداختنی 

هدفهای حسابرسان از رسیدگی به حسابهای پرداختنی 

برنامه حسابرسی حسابهای پرداختنی 

حسابرسی ذخیره طرحهای بازنشستگی

حسابرسی ذخیره مالیات بر درآمد 

حسابرسی بدهی های بلندمدت (بهره دار)

هدفهای حسابرسان از رسیدگی به بدهیهای بلندمدت

سیستم کنترل داخلی بدهیهای بهره دار

برنامه حسابرسی بدهیهای بهره دار

امین مستقل 

حسابرسی حقوق صاحبان سهام

هدف از حسابرسی حقوق صاحبان سرمایه

سیستم کنترل داخلی حقوق صاحبان سهام (سرمایه

برنامه حسابرسی سهام سرمایه 

حسابرسی سود انباشته و سود سهام

افشای بدهیها و زیانهای احتمالی

روشهای حسابرسی زیان احتمالی 

حسابرسی درآمدها، هزینه ها و تکمیل حسابرسی 

اهداف حسابرسان از رسیدگی به حساب درآمد و هزینه ها 

ارتباط درآمدها و هزینه ها با حسابهای ترازنامه ای

برنامه حسابرسی هزینهها (توزیع و فروش، عمومی و اداری)

گزارش حسابرسان

انواع اظهارنظر حسابرسی

اهمیت

اظهارنظرهای متفاوت درباره هر یک از صورتهای مالی 

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

ضمیمه شمار 1

نمونه هایی از گزارشهای حسابرسان 

حسابرسی عملیاتی

هدفهای حسابرسی عملیاتی

فرآیند کلی حسابرسی عملیاتی

قسمتی از متن جزوه:


مقدمه  

1- حسابرسی در مفهوم کلی عبارت است از رسیدگی به اسناد، مدارک و دفاتر و گزارشات (صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

همراه) توسط افرادی مستقل از تهیه کنندگان آن جهت اظهارنظر  

2- به عبارت دیگر فرآیند منظم و با قاعده جمعآوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و رویدادها به

منظور تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده.  

3- هرگونه رسیدگی جستجوگرانه و سیستماتیک بین اسناد و مدارک حسابداری توسط فردی جدا از تهیه کنندگان آن به منظور

اظهارنظر حرفه ای.  

نقش حسابرسی  

دلیل وجود حرفه حسابرسی مستقل وظیفه اعتباردهی آن است. اعتبار دادن به صورتهای مالی به معنای اطمینان، کفایت و مطلوبیت

صورتهای مالی رسیدگی شده است. نقش اعتباردهی 2 مرحله دارد:  

مرحله اول) حسابرس مستقل ابتدا باید شواهد حسابرسی را جمعآوری نماید.  

مرحله دوم) ایفای نقش اعتباردهی بهصورتهای مالی (اظهارنظر و گزارش حسابرسی)  

استفاده از فن نمونهگیری که مبنای آن کنترل داخلی است روند حسابرسی را از اثبات تمام معاملات به آزمون معاملات انتخابی تبدیل

نموده بهاین صورت که هر چه سیستم کنترل داخلی قویتر باشد، رسیدگی کمتری توسط حسابرسان لازم است. انتخاب معاملات برای

آزمون و روش حسابرسی آنها مستلزم قضاوت حرفهای است.  

انواع حسابرسی  

الف) حسابرسی صورتهای مالی: بررسی جستجوگرانه صورتهای مالی اساسی و تطبیق آن با اصول و استانداردهای پذیرفته شده

حسابداری. هدف از انجام این نوع حسابرسی تعیین مطابقت ادعاهای مدیریت (صورتهای مالی) و نحوه تهیه آن با اصول و

استانداردهای پذیرفته شده حسابداری است.  

ب) حسابرسی رعایت: اجرای حسابرسی رعایت به وجود اطلاعات قابل اثبات، ضابطه یا استاندارد شناخته شده ای بستگی دارد که

توسط مقامات مجاز مقرر شده باشد برای مثال رسیدگی اظهارنامه مالیاتی توسط ممیزان اداره دارایی از این نوع حسابرسی است.

هدف از این نوع حسابرسی انطباق یا عدم انطباق اظهارنامه مالیاتی با قوانین مالیاتی و مقررات اداره دارایی میباشد. این حسابرسی

جزء لاینفک صورتهای مالی است. ? 10 نکات تکمیلی حسابرسی  

ج) حسابرسی عملیاتی: فرآیند بررسی و ارزیابی قسمتهای خاصی از سازمان بهمنظور تعیین میزان اثربخشی، کارایی و صرفه

اقتصادی عملیات تحت کنترل مدیریت میباشد. این حسابرسی در مقایسه با انواع دیگر حسابرسی مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری

است. محصول نهایی حسابرسی عملیاتی گزارش نتایج همراه با پیشنهادهایی برای عملیات است.  

در بعضی از کتب حسابرسی، حسابرسی جامع نیز تحت عنوان انواع حسابرسی مطرح شده است که عبارت است از اجرای همزمان

حسابرسی صورتهای مالی، رعایت و عملیاتی. اما در عمل چون معیار این 3 نوع حسابرسی متفاوت است کاربرد دارد.  

انواع حسابرسی از نظر زمان  

1) حسابرسی ضمنی: حسابرسی بخشی از صورتهای مالی قبل از پایان دوره مالی و ضمن سال مالی جاری  

2) حسابرسی نهایی: رسیدگی به مانده نهایی حسابها (پس از اصلاح و بستن حسابها)  

3) حسابرسی مداوم: بهدلیل حجم بالای عملیات و کمبود زمان برای گزارش حسابرسی، حسابرس ممکن است در طول سال به طور

مداوم در شرکت حضور به عمل رساند.  

انواع حسابرسان  

1) حسابرسان مستقل: فرد یا مؤسسهای مستقل از تهیهکنندگان صورتهای مالی که معمولاً سالی چند روز در شرکت حضور داشته و

صورتهای مالی را مورد بررسی قرار میدهند سهم این حسابرس در گزارشهای مالی اعتبار بخشیدن به صورتهای مالی است.  

2) حسابرسان داخلی: افرادی متخصص در داخل سازمان که زیر نظر کمیته حسابرسی، هیئت مدیره یا مدیرعامل به ارزیابی مؤثر

بودن نحوه انجام وظایف محول به واحدهای مختلف سازمان میپردازند.  

3) حسابرسان دیوان محاسبات: این حسابرسان مشغول به حسابرسی واحدهای دولتی بهمنظور انطباق اعتبارات صرف شده با

اعتبارات مصوب دستگاه و بررسی و ارزیابی کارایی و اثربخشی واحدهای مختلف دستگاه میباشد.  

4) ممیزان مالیاتی: کار این ممیزان مالیاتی حسابرسی رعایت اظهارنامه های مالیاتی شرکتها و مؤسسات میباشد.

 استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی  

انجمن حسابداران رسمی بهطور کلی 3 نوع استاندارد حسابرسی را چهارچوب اولیه مقرر داشته است: 

 الف) استانداردهای عمومی: مربوط به صلاحیت فردی حسابرسان است.  

1- حسابرسی باید توسط فرد یا افرادی صورت گیرد که دارای صلاحیت و آموزش فنی کافی به عنوان حسابرس باشند.  

2- حسابرس یا حسابرسان باید استقلال رأی خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کنند.  

3- در اجرای حسابرسی و تهیه گزارش باید مراقبت حرفهای لازم به عمل آید.  

ب) استانداردهای اجرای عملیات: مواردی را ذکر میکند که حسابرس بایستی در طی عملیات حسابرسی رعایت  نماید و همچنین

کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی توسط حسابرس را مطرح میکند. 

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از download

خرید فایل word جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از download

دریافت فایل pdf جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از download

دانلود پروژه جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از download

خرید پروژه جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از download

دانلود فایل جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از download

دریافت نمونه سوال جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از download

دانلود پروژه جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از download

خرید پروژه جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از download

دانلود مقاله جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از download

دریافت مقاله جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از download

خرید فایل جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از download

دانلود تحقیق جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از download

خرید مقاله جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از download

دانلود فایل pdf جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از download

دانلود مقاله جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از www

خرید پروژه جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از www

دانلود فایل جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از www

دریافت فایل word جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از www

خرید نمونه سوال جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از www

دانلود فایل جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از www

دریافت فایل word جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از www

دانلود فایل word جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از www

خرید فایل جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از www

دانلود تحقیق جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از www

دریافت فایل pdf جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از www

دانلود پروژه جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از www

خرید کارآموزی جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از www

دانلود فایل pdf جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از www

دانلود کارآموزی جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از www

دانلود مقاله جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از pdf

دریافت پروژه جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از pdf

دانلود فایل pdf جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از pdf

خرید فایل جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از pdf

دانلود فایل pdf جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از pdf

دریافت کارآموزی جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از pdf

دانلود پروژه جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از pdf

خرید تحقیق جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از pdf

دانلود پروژه جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از pdf

دریافت تحقیق جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از pdf

خرید فایل جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از pdf

دانلود پروژه جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از pdf

خرید فایل جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از pdf

دانلود فایل جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از pdf

دانلود کارآموزی جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از word

دریافت فایل جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از word

دانلود فایل جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از word

خرید نمونه سوال جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از word

دانلود تحقیق جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از word

دانلود تحقیق جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از word

خرید فایل word جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از word

دانلود پروژه جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از word

دریافت فایل جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از word

دانلود پروژه جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از word

دانلود پروژه جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از word

دانلود فایل جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از word

دریافت فایل جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از word

دانلود پروژه جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از word

دانلود کارآموزی جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از word

دریافت تحقیق جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از free

دانلود مقاله جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از free

دانلود فایل pdf جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از free

خرید تحقیق جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از free

دانلود پروژه جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از free

دریافت کارآموزی جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از free

دانلود فایل word جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از free

دریافت مقاله جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از free

دانلود فایل جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از free

دانلود فایل جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از free

دریافت فایل pdf جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از free

خرید کارآموزی جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از free

دانلود کارآموزی جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از free

دریافت فایل word جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از free

خرید تحقیق جزوه نکات تکمیلی حسابرسی رشته حسابداری از free


مطالب تصادفی