جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2

جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2

این جزوه آموزشی جز مجموعه کتاب های خلاصه منابع رشته کامپیوتر و نرم افزار برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوری ها ارائه شده است،در قالب pdf و در 146 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 146
حجم 5708 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


مفاهیم و اصول شیءگرا 

مفاهیم شیءگرا

بسته بندی وراثت و چند ریختی و(Encapsulation Inheritance , polymorphism) 

تشخیص کلاسها و اشیاء 

مدیریت پروژههای نرمافزاری شیءگرا

تحلیل شیءگرا

OOA فعالیتهای

OOA گامهای عمومی

زبان مدلسازی یکپارچه: OOA اجزای عمومی مدل

UML نمودارهای

(Relationships) نکات وابستگیها در مورد کاربرد

طراحی شیءگرا

مراحل عمومی طراحی شیءگرا

رویکردی یکپارچه برای طراحی شیءگرا

فرایند طراحی سیستم

فرایند طراحی شی

آزمایش شیءگرا

استراتژیهای آزمایش شیءگر

آزمایش واحد 

آزمایش مجتمع سازی

آزمایش اعتبارسنجی

روشهای آزمایش قابل بهکارگیری در سطح کلاس

معیارهای تکنیکی برای سیستمهای شیءگرا

ویژگی های متمایز معیارهای شیءگرا

معیارهای مدل طراحی شیءگرا

معیارهای کلاسگرا

معیارهای آزمایش شیءگرا

معیارهای محصول شیءگرا

محصول و فرایند 

مفاهیم مدیریت پروژه 

فرایند نرم افزار و معیارهای پروژه 

تفاوت اندازه، اندازهگیری و معیارها

برنامه ریزی پروژه نرم افزاری

تحلیل و مدیریت ریسک

زمان بندی و پیگیری پروژه

اصول زمان بندی پروژه نرم افزاری

تضمین کیفیت نرم افزار

مدیریت پیکربندی نرم افزار

منابع اساسی تغییر

مهندسی سیستم 

سلسله مراتب مهندسی سیستم 

مهندسی مدلهایی میسازد که 

(Product مهندسی محصولEngineering)

مهندسی نیازمندیها (Requirement Engineering) 

اصول و مفاهیم تحلیل

مدلسازی تحلیل

مفاهیم و اصول طراحی

طراحی معماری

انواع معماری

طراحی رابط کاربر

طراحی در سطح مؤلفه

برنامه نویسی ساخت یافته

تکنیکهای آزمایش نرم افزار

استراتژیهای آزمایش نرم افزار

معیارهای تکنیکی برای نرم افزار

برنامه سازی چیست؟ 

تعریف محصول نرم افزار

مراحل تولید نرم افزار 

مهندسی نرم افزار 

بحران نرم افزاری

نرم افزار

تعریف نرم افزار

انواع و کاربردهای نرم افزار

نرم افزارهای سیستمی (System software) 

نرم افزارهای تجاری(Business software)

نرم افزارهای مهندسی یا علمی(Engincering and scimtite software)

نرم افزارهای هوش مصنوعی(Artificial Intellingence software)

نرم افزارهای بلادرنگ

نرم افزارهای توکارجاسازی شده (Embedded software) 

اسطورههای نرم افزاری

 اسطوره های مدیریتی 

اسطوره های مشتری

اسطورهی سازندگان

مفاهیم مدیرت پروژه 

تعریف مدیریت پروژه

بازیگران در تیم نرم افزاری

رهبران تیم نرم افزاری

فرایند

پروژه: 10 عامل شکست پروژه: 

معیارهای پروژه و فرایند نرم افزاری: .(Process) فرایند

فرایند چیست؟ 

فرایند ساخت نرم افزار(software process)

مهندسی نرم افزار

عوامل کلیدی کنترل یک فرایند تولید نرم افزار 

فرایند (process) 

روشهای مهندسی نرم افزار(Methods)

(ابزارTools) 

دلیل برای انداره گیری

معیارهای ارزیابی نرم افزار 

پروژه

تعریف برنامه ریزی پروژه 

روشهای جم ع آوری اطلاعات 

روشهای ترتیب قرارگیری پرسشها 

ابعاد امکان سنجی

تصمیم گیری ایجاد یا خرید

تعریف تحلیل و مدیریت ریسک

انواع ریسکها

انواع ریسک های تجاری

تعریف زمان بندی و پیگیری آن

درجات دشواری (حالات مختلف درجات دشواری)

تعریف مهندسی سیستم

تعریف مدلسازی تحلیل 

ERD مدلسازی دادهای منطقی) 

مدلسازی سیستم

مثال برای هواپیما

STD نمودارکنترل داخلی یک هواپیما: 

اصول

مدلهای فرایند نرم افزار(Software process models) 

مدل آبشاری(water fall model) 

مشکلات این مدل:

مدل نمونه سازی(prototyping model)

مدل نمونه سازی(protyping model) 

مشکلات این مدل

مدل توسعه کاربردی سریع(Rapid Application Development) RAD

مشکلات این مدل 

مجموعه مدلهای تکاملی

دسته بندی مدلهای تکاملی

مدلهای گام به گام

ویرایشگر در روتین گام به گام

مدل مارپیچی (بوهم) (Sprial model)

مدل حلزونی (Sprial model) 

معایب روش مارپیچی

مدل حلزونی برد  برد 

مدل بسط همزمان (مهندسی همزمان) 

مدل توسعه مبتنی بر اجزاComponet – Based Development)

مدل روشهای رسمی(Formal methods model) 

معایب روشهای رسمی

مشکلات

تکنیک (مدل): نسل چهارم (fourth Generation Techniques) 4GT

مشکلات

نمایش 

نکته ی مهم در تشخیص کیفیت نرم افزا

مجموعه تست

پاسخنامه 

مجموعه تست

پاسخنامه 

مجموعه تست

پاسخنامه

قسمتی از متن جزوه:


مفاهیم و اصول شیءگرا

مزایای استفاده از تکنولوژی اشیاء عبارتست از: 

 استفاده مجدد: افزایش توسعه سریعتر نرم افزار و برنامه هایی با کیفیت بالاتر 

 نگهداری آسان: مجزا بودن ساختار نرم افزار به صورت ذاتی، کم بودن تأثیرات جانبی هنگام تغییرات یک بخش 

 قابلیت سازگاری و گسترش آسان: سیستم های حجیم را میتوان به راحتی و با سـهم کـردن زیـر سیسـتمهـای ازپیش آماده شده تهیه کرد.

 شکل 1 ـ سیمای مدل تکاملی فرایند شیگرا آنگونه که در شکل مشخص می باشد در صورد وجود اشیاء و کلاسهای مـورد

نیـاز ازآنهـا دوبـاره اسـتفاده شـده و درصورت موجود نبودن مهندسی نرم افزار تحلیل شیگرا ( OOA ) طراحی شیگرا

(OOD )برنامه نویسـی شـ یگـرا ( OOP) وتست شیگرا ( OOT) را برای ساختن کلاسها و اشیایی که از آنها استخراج

میشوند را انجام میدهند. 

یک شیء دادهها و پردازشی را که بر روی این دادهها انجام میشود، بسته بنـدی مـینمایـد ایـن خصوصـیت مهـم باعـث میشود

کلاسهایی از اشیاء ایجاد شوند که به کتابخانه هایی از اشیاء و کلاسهای قابل استفاده مجدد منتهی گردند. 

دیدگاه شیءگرا نیازمند یک شیوه تکامیلی برای نرم افزارمهندسی  است. توصیف یکباره تمام کلاسها برای یـک سیسـتم یا

محصولعمده در یک تکرار دشوار و حتی غیرممکن است. «14» مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار2 

مفاهیم شیءگرا:  

صفات (Uttributes): صفات یک کلاس خصوصیات آن را تشریح میکند. صفات یک کلاس معمولاً تنهـا توسـط خـدمات

(servise) قابل دستیابی هستند که در این حال، به علت ایجاد پنهانسازی اطلاعات که ایجاد شده است تاثیرات جـانبی به

هنگام تغییرات بسیار کم خواهد شد. 

ـ اشـیاء دادههـا (صـفات یـا attributes) و توابـع دسـتکاری دادههـا (services, operation, methods ) را بسـته

بنـدی(encapsulate) میکنند .

 کلاس: توصیفی کلی (الگو) که مجموعهای از اشیای مشابه را توصیف  میکند. 

 پیغام ها (messages ): روشی که به وسیله آن اشیا با هم تبادل اطلاعات میکنند. 

وراثت: امکان میدهد که یک زیر کلاس از دادهها و رویهها یک فوق کلاس موجود استفاده نماینـد همجنـین مکـانیزمی برای انتشارتغییرات فراهم می کند 

 چند ریختی (polymorphism) مکانیزمی که اجازه میدهد اشیای متعـددی در یـک سلسـله مراتـب کـلاس متـدهای مختلفی

با یک اسم داشته باشند. 

 فوق کلاس (superclass): گروهی از کلاسها 

 زیر کلاس (superclass): نمونه خاصی از یک کلاس 

سلسله مراتب کلاس:یک زیر کلاس صفات و متدهای یک فوق کلاس را به ارث می برد .

Cox ارتباط بین اشیا را این گونه تعریف میکند: از یک شیء با ارسال پیغام خواسته میشود یکی از اعمال خود را انجام دهد.

شیءدریافت کننده به این پیغام با انتخاب عمل و اجرای آن، و برگرداندن کنتـرل بـه فراخواننـده پاسـخ مـیدهـد. 

پیغام، متصل کننده اجزای سیستم شیء گرا به یکدیگر است. پیغامهای دیدگاهی را از رفتار هر یک از اشیاء و کل سیستم

شیءگرافراهم می نمایند.

بسته بندی وراثت و چند ریختی و (Encapsulation Inheritance , polymorphism) 

وجه تمایز سیست مهای شیء در سه خاصیت مهم میباشد که آن را یگانه نمودهاند. بستهبندی خواص زیر را ایجاد میکند .

 جزئیات پیادهسازی داخل دادهها و روالها از دنیای خارج پوشیده می شوند پنها . نسازی اطلاعات استفاده مجدد به دلیل

ترکیب ساختار دادهها و عملیاتی که آنها را دستکاری میکند میسر میشود .

ارتباط بین اشیاء بسته بندی شده ساده گشته است. یک شیء که پیامی را ارسال میکند نیـازی نـدارد تـا از جزئیـات ساختار

دادههای داخلی شیء و مقصد اطلاعی داشته باشد. دیگر جنبه مهم تفاوت بین سیسـتمهـای سـنتی و شـیگـرا وراثت میباشد.

تمامی صفات در کلاس و عملیات آن توسط زیر کلاسها به ارث برده می شود .

هنگام ایجاد یک کلاس چهار امکان وجود دارد: 

1ـ کلاس جدید را از اول ایجاد کنیم و از وراثت استفاده نکنیم. 

2ـ برای تولید کلاس جدید از وراثت استفاده شود و کلاس جدید از کلاسی که حداکثر اعمال و صفات مورد نیـاز را دارد آنها

را به ارث ببرد. 

3ـ سلسله مراتب کلاسها به نحوی سازماندهی مجدد شود که صفات و اعمال مورد نیاز توسط کلا س جدید به ارث برسند. 

4ـ خصوصیات و اعمال یکی از کلاسهـای موجـود بازنویسـی شـوند و از وراثـت اسـتفاده شـود تـا کـلاس جدیـدی بـا

ویرایشهای خصوصی این صفات و اعمال ایجاد شود. 

چند ریختی خصوصیتی است که نیاز به توسعه و گسترش سیستمهای شیءگرای موجود را تا حد زیادی کاهش میدهـد

در حالت چند ریختی وجود یک فوق کلاس که سایر کلاسها از آن ارث می برند منجر به عمل بارگذاری اضافی شـده

وبنابراین نیازی به تعریفهای دیگر و مجزا نیست.

تشخیص کلاسها و اشیاء 

اشیاء به شک های مختلفی ظاهر میشوند مانند:

رویدادها مانند کامل شدن یک فعالیت در پروژه 

چارچوبها: حسگرها، کامپیوترها، اتومبیل 

مکانها: مانند زمین کارخانه 

چیزها: مانند فرمها وگزارشها و صورت حسابها و .. 

نهادهای خارجی: سیستمهای دیگر و … 

واحدهای سازمانی: مانند تیم و گروه و … 

مدیریت پروژههای نرم افزاری شیءگرا: 

1ـ ایجاد زمینه کاری مشترک فرایند برای پروژه 

2ـ استفاده از این زمینهکاری به همراه معیارهای سابقه برای توسعه تخمین فعالیت و زمان 

3ـ ایجاد اقلام قابل تحویل و نشانگرهایی که باعث اندازهگیری پیشرفت . میشوند 

4ـ تعریف نقاط آزمایش برای مدیریت ریسک، تضمین کیفیت و کنترل 

5ـ مدیریت تغییراتی که در ضمن پیشرفت پروژه انجام می . شوند 

6ـ پیگیری، نظارت و کنترل پیشرفت. 

بعضی معیارهای پروژههای شی ءگرا: تعداد سناریوهای موجود، تعداد کلاسهای کلیدی، تعداد کلاسهای پشتیبان، تعداد متوسط

کلاسهای پشتیبان برای هر کلاس کلیدی، تعداد زیر سیستم ها .

معیارهایی که میتوانند در ضمن زمانبندی پروژه استفاده شوند: تعداد تکرارهای عمده، تعداد تعهدات کامل شده. 

برای پیگیری پروژه میتوان از نشانگرهای تکنیکی کامل شدن تحلیل شیءگرا، کامل شـدن برنامـه نویسـی شـیءگـرا وآزمایش

شیءگرا استفاده کرد. 

مجموعه تست  

1ـ قانون 40ـ20ـ 40 نشان دهنده این است که کمترین توان تیم روی ……….است 

1) تست      2) کد زدن       3) تحلیل و طراحی      4) تخمین و برنامه ریزی 

2ـ کدام عبارت صحیح است؟ 

1) هنگامی که برنامه نوشته و اجرا شده دیگر کار تمام است. 

2 ) راههایی وجود دارد تا بتوان کیفیت محصول نرمافزاری را قبل از اجرا نیز ارزیابی کرد. 

3) یک توضیح کلی از اهداف برای آغاز نوشتن برنامه کافیست، میتوان جزئیات را بعداً اضافه نمود. 

4) از یک واژه از برنام ه زمانبندی خود عقب بیافتد میتوان با افزودن برنامهنویسان خبره شکل . 1 حل کرد 

3ـ کدام عبارت غلط است .

1) طراحی نرمافزار با در نظر گرفتن امکان استفاده مجدد نیاز به تلاش بیشتری دارد. 

2) هنگامی که نرمافزار به سفارش مشتری ساخته میشود از قابلیت اطمینان بالاتری برخوردار است. 

3) هنوز مزایای استفاده از مؤلفههای نرمافزاری آماده به خوبی و به طور کامل روش نشده است. 

4) فشاری که همواره به علت وجود مهلت تحویـل پـروژه وجـود دارد از توجـه لازم بـه سـرمایه گـذرای بـرای آینـده جلوگیری

میکنند. 

4ـ در یک نمودار جریان دادهای یک جریان دادهای دو طرفه و بدون نام میان یـک پـردازه و یـک انبـاره ی داد ه ها ……… 

1) یک اشتباه است. 

2) به معنای درج رکورد کامل در انبارهی دا . دههاست 

3) به معنای جذب یک رکورد کامل در انبارهی دا ده هاست  .

4) به معنای خواندن و به روز در آوردن یک رکورد کامل در انباره دا ده هاست مهندسی نرم 

5ـ تصور کنید اهداف مهندسی نرمافزاری را با علائم dan برای برطرف کردن نیازهای کاربر Lop ( برای هزینه پائین تولید) HP

(بررسی کارایی بالا) p (برای انتقالپذیری بیشتر) Lcom (برای هزینه پائین نگهـداری) HR

(برای قابلیت اعتماد بالا) و DOT (برای تحویل به موقع) نشانگذاری میکنـیم. اولویـت ایـن اهـداف بـرای نرم افزار یک سیستم

عامل مطابق کدامیک از موارد زیر (چپ به راست) باید اولوی . تگذاری شود 

 P , HR , LCM, HP , doun, LCP , DOT (2 Dot , HR, dun, ain , HR , LCM , HP , LCP , DOT , D (3HP ,

LCP , Cou (1main , LCM, HR , P , LCP , DOT (4 M

6ـ برای استخراج مشخصات رفتارهای ایستای (Static ) موجودیتها (classes ) کـدامیـک از ابزارهـای زیـرمناسب است؟ 

 sequence Diaram use caseduodd (1

 Collwoation Diagram use case doud (2

 sequence Diagram collabartion Diagram (3

 use case model state tinstion Diagram (4

7ـ کدام عبارت در مورد مدل (روشهای) توسعه نرمافزار صحیح است؟ 

1 ) مدلهای الگوسازی و آبشاری را میتوان در مدل حلزونی جمع کرد 

2 ) مدلهای آبشاری را میتوان در مدل الگوسازی جمع کرد. 

3 ) مدلهای الگوسازی و حلزونی را میتوان در مدل آبشاری جمع کرد. 

4) هر سه مورد صحیح است. 

8ـ کدام عبارت در مورد طراحی نرمافزار از طریق روش تجزیه عملیات و روش طراحی دادهگرا صحیح است؟ 

1) روش طراحی تجزیه عملیات و روش طراحی دادهگرا ساختمان داده متفاوت و همچنین سـاختار برنامـه متفـاوتیتولید میکنند 

2) روش طراحی تجزیه عملیات و روش طرای دادهگرا ساختمان داده یکسان لیکن ساختار برنامه متفاوتی تولید میکنند 

3) روش طراحی تجزیه عملیات و روش طراحی دادهگرا ساختمان داده متفاوت لیکن ساختار برنامه سیکانی تولید می  کنند 

4) روش طراحی تجربه عملیات و روش طراحی داده 

پاسخنامه

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از download

خرید فایل word جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از download

دریافت فایل pdf جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از download

دانلود پروژه جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از download

خرید پروژه جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از download

دانلود فایل جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از download

دریافت نمونه سوال جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از download

دانلود پروژه جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از download

خرید پروژه جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از download

دانلود مقاله جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از download

دریافت مقاله جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از download

خرید فایل جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از download

دانلود تحقیق جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از download

خرید مقاله جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از download

دانلود فایل pdf جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از download

دانلود مقاله جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از www

خرید پروژه جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از www

دانلود فایل جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از www

دریافت فایل word جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از www

خرید نمونه سوال جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از www

دانلود فایل جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از www

دریافت فایل word جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از www

دانلود فایل word جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از www

خرید فایل جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از www

دانلود تحقیق جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از www

دریافت فایل pdf جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از www

دانلود پروژه جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از www

خرید کارآموزی جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از www

دانلود فایل pdf جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از www

دانلود کارآموزی جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از www

دانلود مقاله جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از pdf

دریافت پروژه جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از pdf

خرید فایل جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از pdf

دریافت کارآموزی جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از pdf

دانلود پروژه جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از pdf

خرید تحقیق جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از pdf

دانلود پروژه جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از pdf

دریافت تحقیق جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از pdf

خرید فایل جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از pdf

دانلود پروژه جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از pdf

خرید فایل جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از pdf

دانلود فایل جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از pdf

دانلود کارآموزی جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از word

دریافت فایل جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از word

دانلود فایل جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از word

خرید نمونه سوال جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از word

دانلود تحقیق جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از word

دانلود تحقیق جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از word

خرید فایل word جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از word

دانلود پروژه جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از word

دریافت فایل جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از word

دانلود پروژه جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از word

دانلود پروژه جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از word

دانلود فایل جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از word

دریافت فایل جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از word

دانلود پروژه جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از word

دانلود کارآموزی جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از word

دریافت تحقیق جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از free

دانلود مقاله جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از free

دانلود فایل pdf جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از free

خرید تحقیق جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از free

دانلود پروژه جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از free

دریافت کارآموزی جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از free

دانلود فایل word جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از free

دریافت مقاله جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از free

دانلود فایل جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از free

دانلود فایل جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از free

دریافت فایل pdf جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از free

خرید کارآموزی جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از free

دانلود کارآموزی جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از free

دریافت فایل word جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از free

خرید تحقیق جزوه مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار 2 از free


مطالب تصادفی