جزوه مدار الكتريكی 1 و2

جزوه مدار الكتريكی 1 و2

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته برق گرایش مخابرات ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 523 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 523
حجم 7593 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


فصل اول: مبانی مدارهاي الکتریکی

فصل دوم : مدارهاي مقاومتی و روشهاي تحلیل

فصل سوم : مدارهاي معادل

فصل چهارم : مدارهاي مرتبه اول

فصل پنجم :مدارهاي مرتبه دوم

فصل ششم : مدارهاي خطی تغییرناپذیر با زمان از مرتبيn

فصل هفتم : تجزیه و تحلیل در حالت دائمی سینوسی

فصل هشتم : تجزیه و تحلیل مدارهاي با القاي متقابل (تزویج)

فصل نهم : روشهاي منظم تجزیه و تحلیل مدارهاي الکتریکی

فصل دهم : معادلات حالت

فصل يازدهم : تبدیل لاپلاس و کاربرد آن در تحلیل مدار

فصل دوازدهم : فرکانسهاي طبیعی مدار

فصل سيزدهم : دوقطبیها

فصل چهاردهم : قضایاي شبکه

فصل پانزدهم : مدار دوگان – مقدار متوسط و مقدار مؤثر

فصل شانزدهم : مجموعه تست
 

بخشی از جزوه :


فصل اول: مبانی مدارهاي الکتریکی
در این فصل سعی بر این است که مفاهیم اولیه و اجزاي تشکیل دهنده مدارهاي الکتریکـی و ویژگـی هـاي آنهـا مـوردبررسی قرار گیرد. 
عناصر مداري 
 مقاومت 1-1-1- 
مقاومت یک المان دو سر میباشد که رابطۀ ولتاژ و جریان آن توسط منحنی مشخصۀ ولتاژ – جریان قابل بیان است. 
جهت قراردادي به این صورت است که آن سر المان که جریان به آن وارد می شود، داراي ولتاژ مثبت می باشد.

فصل دوم: مدارهاي مقاومتی و روشهاي تحلیلدر این فصل به بررسی روشهاي تحلیل مدارهاي مقاومتی میپردازیم. این مبحث مبناي تمام فصول بعدي است، پس بادقت به مطالعه و یادگیري این فصل بپردازید. 
 -2-1 قوانین کیرشهف 
مبناي درس مدارهاي الکتریکی در دو قانون زیر خلاصه شده است: 
 2-1-1- جریان قانون (KCL)
جمع جبري جریانهاي خروجی از هر گره برابر صفر است. 
براساس این قانون میتوان گفت در هر گره یا سوپرگره یا کات ست (مسیر بستهاي در مدار الکتریکی که هر المان مداريرا تنها یکبار قطع کند) داریم: 
out åI =0
 (KVL) ولتاژ قانون 2-1-2- 
جمع جبري ولتاژهاي عناصر در هر مسیر بسته برابر صفر است. 
پس با توجه به این قانون میتوان گفت در هر مش یا سوپرمش یا حلقه داریم: 
i
i
åV =0
نکته: در یک مدار الکتریکی با توجه به قوانین کیرشهف می : توان گفت 
 1 + تعداد گره – تعداد شاخه = تعداد متغیرهاي مستقل جریان شاخه
 1 – تعداد گره = تعداد متغیرهاي مستقل ولتاژ شاخه
نکته: در KCL معمولاً جریانهاي وارد شونده به گـره را منفـی و جریـانهـاي خـارج شـونده از گـره را مثبـت در نظـرمیگیریم. همچنین در KVL در مسیري که حلقه را دور میزنیم، اگر ابتدا به سر مثبت منبع ولتاژ برسم، آن را مثبت درنظر میگیریم و در غیر این صورت آن را منفی فرض میکنیم. در این حالت افت ولتاژ روي مقاومتها را بهصـورت مثبـت در نظر می گیریم .

تستهاي طبقه بندي شده مبحث مبانی مدارهاي الکتریکی 
 
 
اگر مدار مذکور معادل سلفهاي تزویج شده اي به صورت باشد، ضریب تزویج سلفهـا در شکل اخیر تقریباً برابر است با: 
 87/0 (4     52/0 (3      (4/0 2       23/0 (1

 در مدار شکل زیر مقاومت R را چقدر انتخاب کنیم تا بیشترین توان به آن منتقل شود؟ 
1- 12 / 54W 
2- 15 / 76W  
3- 18 / 28W  
4- 21/ 34W  


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از download

خرید فایل word جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از download

دریافت فایل pdf جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از download

دانلود پروژه جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از download

خرید پروژه جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از download

دانلود فایل جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از download

دریافت نمونه سوال جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از download

دانلود پروژه جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از download

خرید پروژه جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از download

دانلود مقاله جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از download

دریافت مقاله جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از download

خرید فایل جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از download

دانلود تحقیق جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از download

خرید مقاله جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از download

دانلود فایل pdf جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از download

دانلود مقاله جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از www

خرید پروژه جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از www

دانلود فایل جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از www

دریافت فایل word جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از www

خرید نمونه سوال جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از www

دانلود فایل جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از www

دریافت فایل word جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از www

دانلود فایل word جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از www

خرید فایل جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از www

دانلود تحقیق جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از www

دریافت فایل pdf جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از www

دانلود پروژه جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از www

خرید کارآموزی جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از www

دانلود فایل pdf جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از www

دانلود کارآموزی جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از www

دانلود مقاله جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از pdf

دریافت پروژه جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از pdf

خرید فایل جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از pdf

دریافت کارآموزی جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از pdf

دانلود پروژه جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از pdf

خرید تحقیق جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از pdf

دانلود پروژه جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از pdf

دریافت تحقیق جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از pdf

خرید فایل جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از pdf

دانلود پروژه جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از pdf

خرید فایل جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از pdf

دانلود فایل جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از pdf

دانلود کارآموزی جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از word

دریافت فایل جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از word

دانلود فایل جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از word

خرید نمونه سوال جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از word

دانلود تحقیق جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از word

دانلود تحقیق جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از word

خرید فایل word جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از word

دانلود پروژه جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از word

دریافت فایل جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از word

دانلود پروژه جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از word

دانلود پروژه جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از word

دانلود فایل جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از word

دریافت فایل جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از word

دانلود پروژه جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از word

دانلود کارآموزی جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از word

دریافت تحقیق جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از free

دانلود مقاله جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از free

دانلود فایل pdf جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از free

خرید تحقیق جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از free

دانلود پروژه جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از free

دریافت کارآموزی جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از free

دانلود فایل word جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از free

دریافت مقاله جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از free

دانلود فایل جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از free

دانلود فایل جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از free

دریافت فایل pdf جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از free

خرید کارآموزی جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از free

دانلود کارآموزی جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از free

دریافت فایل word جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از free

خرید تحقیق جزوه مدار الكتريكی 1 و2 از free


مطالب تصادفی