پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی

پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی

دانلود پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس 42 سوالی با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 10
حجم 25 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

تحلیل و تفسیر مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس(DASS)- فرم بلند؛ 42 گويه‌اي: 

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS در سال 1995 توسط لاویبوند و لاویبوند تهیه شد. این مقیاس دارای دو فرم است. فرم کوتاه 21 عبارت است که هریک از سازه های روانی « افسردگی ،«اضطراب» و « استرس» را توسط 7 عبارت متفاوت، مورد ارزایابی قرار می دهد. فرم بلند آن شامل 42 عبارت است که هریک از 14 عبارت یک عامل یا سازه روانی را اندازه گیری می کند. فرم کوتاه 21 عبارتی توسط صاحبی و همکاران(1384) برای جمعیت ایرانی اعتباریابی شده است.

 

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه افسردگی-اضطراب و استرس dass

سه عامل استرس، اضطراب و افسردگی توسط مقیاسDASS-42 اندازه گیری می شود. منظور از استرس در این مقیاس شامل استرس های فیزیکی و روانی است. مطالعات انجام شده توسط لویباند و لویباند (1995) نشان داد که اعتبار و باز آزمایی برای زیر مقیاس های فرعی به ترتیب 81/0 برای استرس،79/0 برای اضطراب و 71/0 برای افسردگی بدست آمد. برای روایی مقیاس نیز ضرایب همبستگی با پرسشنامه های اضطراب و افسردگی بک به ترتیب 81/0 و 74/0 به دست آمد. بنابراین این مقیاس جهت بکارگیری در فعالیتهای پژوهشی و تشخیصی دارای اعتبار مناسبی است. در پژوهشی توسط افضلی و همکاران(1386) ویژگی های روان سنجی آزمون در نمونه 400 نفری از دانش آموزان شهر کرمانشاه اجرا و نتایج نشان داد که همبستگی مقیاس افسردگی این آزمون با تست افسردگی 849/0 همبستگی مقیاس اضطراب نیز با آزمون زونگ 831/0 و همبستگی مقیاس استرس و سیاهه استرس دانش آموزان757/0 بود. ضریب آلفای محاسبه شده برای مقیاس افسردگی برابر با 94/0 و مقیاس اضطراب برابر با 85/0 و مقیاس استرس برابر با 87/0 محاسبه شد.

 

 

 

 

 

نمره گذاری پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس 42 سوالی

نحوه پاسخدهی به پرسش ها به صورت 4 گزینه ای است که به صورت خود سنجی تکمیل می شود. دامنۀ پاسخ ها از ” هیچ وقت ” تا “همیشه” متغیر است، به طوری که افراد می توانند پاسخ های خود را به صورت یکی از گزینه های مقابل پرسش مربوطه به صورت “هیچ وقت” “کمی” ” گاهی” و “همیشه” با علامت ضربدر(×) مشخص نمایند. نمره گذاری از “صفر” “سه”  و نمره صفر برای گزینه “هیچ وقت”، نمره یک برای گزینه”کمی”، نمره دو برای گزینه “گاهی” و نمره سه برای گزینه “همیشه” در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب نمره‌ي هر آزمودني در هر يك از خرده‌مقياس‌هاي افسردگي، اضطراب و استرس بين صفر تا … متغير است. نقاط برش بر حسب شدت خرده‌مقياس‌هاي افسردگي، اضطراب و استرس در جدول … نمايانده شده است (فتحی آشتیانی،1391). 

 

جدول3-1: نقاط برش برحسب شدت خرده‌مقياس‌هاي افسردگي، اضطراب و استرس
شدت    افسردگی    اضطراب    استرس
عادی    9-0    7-0    14-0
خفیف    13-10    9-8    18-15
متوسط    20-14    14-10    25-19
شدید    27-21    19-15    33-26
بسیار شدید    28 بیشتر    20 و بیشتر    34 وبیشتر
پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس DASS  DASS-42                             


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از download

خرید فایل word پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از download

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از download

خرید پروژه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از download

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از download

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از download

خرید پروژه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از download

دانلود مقاله پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از download

دریافت مقاله پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از download

خرید فایل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از download

دانلود تحقیق پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از download

خرید مقاله پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از download

دانلود مقاله پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از www

خرید پروژه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از www

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از www

دریافت فایل word پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از www

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از www

دریافت فایل word پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از www

دانلود فایل word پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از www

خرید فایل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از www

دانلود تحقیق پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از www

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از www

خرید کارآموزی پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از www

دانلود مقاله پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از pdf

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از word

دریافت فایل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از word

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از word

خرید فایل word پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از word

دریافت فایل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از word

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از word

دریافت فایل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از word

دریافت تحقیق پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از free

دانلود مقاله پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از free

خرید تحقیق پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از free

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از free

دانلود فایل word پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از free

دریافت مقاله پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از free

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از free

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از free

خرید کارآموزی پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از free

دریافت فایل word پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از free

خرید تحقیق پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی از free


مطالب تصادفی