جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر

جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته کامپیوتر و نرم افزار برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوری ها ارائه شده است،در قالب pdf و در 172 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 172
حجم 2053 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : مرتبه الگوریتم ها و تحلیل الگوریتم هاي بازگشتی

مجموعه تست

پاسخ تشریحی 

فصل دوم : روش تقسیم و حل

مجموعه تست 

پاسخ تشریحی 

فصل سوم : برنامه نویسی پویا

مجموعه تست

پاسخ تشریحی 

فصل چهارم : روش حریصانه

مجموعه تست 

پاسخ تشریحی 

فصل پنجم : روش عقبگرد

مجموعه تست

پاسخ تشریحی 

فصل ششم: پیچیدگی محاسباتی (مرتب سازي و جست و جو)

مجموعه تست

پاسخ تشریحی 

فصل هفتم: نظریه

مجموعه تست

پاسخ تشریحی 

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول : مرتبه الگوریتم ها و تحلیل الگوریتم هاي بازگشتی

غالباً یک مسئله را با استفاده از چند تکنیک متفاوت می توان حل کرد ولی فقط یکی از آنها به الگوریتمی منجر میشود که

بسیارسریعتر از بقیه است. می خواهیم روش هاي مختلف حل مسائل را بررسی کنیم تا بتوانیم یک راه حل بهینه براي حل مسائل پیدا

کنیم. سرعت کامپیوتر هر چه بالاتر باشد و قیمت حافظه هر چقدر که کاهش یابد، کارایی همواره باید مدنظر باشد. حال با مقایسه دو

الگوریتم جست و جوي ترتیبی و دودویی براي یک مسئله، اهمیت این موضوع را نشان می دهیم.

الگوریتم جست و جوي ترتیبی

را برگرداند و (p) کلید قرار دارد؟ اگر در آرایه وجود داشت، موقعیت آن n با S[1..n] در آرایه x می خواهیم ببینیم که آیا کلید را با

عناصر آرایه از ابتدا به سمت انتها مقایسه می کنیم. اگر به عنصر x اگر وجود نداشت، صفر برگرداند. در این جستجو، عنصردر آن

قرار داشت را بر می گردانیم. اگر جستجو تا انتهاي آرایه انجام x مورد نظر برسیم، از حلقه خارج شده و شماره خانه آرایه که پیدا

نشود، در این حالت متغیر حلقه از تعداد عناصر آرایه بیشتر شده است و صفر را بر می گردانیم.x شود و

int seqsearch (int n, const keytype S[ ], keytype x){

index p = 1;

while (p <= n && S[p] != x)

p++;

if (p > n) p=0;

return p;

}

براي متغیر صحیحی است که به عنوان اندیسبه کار میرود. index تذکر: نوع داده

معرفی میکنیم. const تذکر : اگر نخواهیم روالی مقادیر را از طریق آرایه برگرداند، آن آرایه را با واژه الگوریتم جست و جوي

دودوییرا با عنصر میانی آرایه مقایسه میکند. اگر مساوي بود، الگوریتم به پایان می- x ، هستیم، الگوریتم ابتدا x با فرض این که به

دنبال کوچکتر از عنصر میانی بود، باید در نیمه نخست آرایه باشد (اگر وجود داشته باشد) و الگوریتم جست و جو در نیمه x رسد.

اگربا عنصر میانی نیمه اول آرایه مقایسه میشود. اگر مساوي بود، الگوریتم به پایان میرسد و الی x نخست آرایه تکرار میگردد

(یعنی x بزرگتر از عنصر میانی آرایه بود، جست و جو در نیمه دوم آرایه تکرار میشد. این رویه چندین بار تکرار میگردد تا x

آخر). اگردر آرایه وجود ندارد. x پیدا شود یا معلوم گردد که

مثال: براي پیدا کردن عدد 9 در آرایه مرتب زیر با روش جستجوي دودویی، به چند مقایسه نیاز است؟

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 9 12 20 35 50 82 88 97

مقایسه کار انجام شده توسط جست وجوي دودویی و جست وجوي ترتیبی  

جست و جوي ترتیبی، n مقایسه انجام میدهد تا تعیین کند آیا x در آرایهاي به اندازه n وجود دارد یا خیر. 

تعداد مقایسه هاي انجام شده توسط جست و جوي دودویی در یک آرایه مرتب n عنصري برابر 1nlg+ می باشد. 

مثال: در یک آرایه مرتب 32 عنصري ، وقتی x بزرگتر از تمام عناصر موجود در آرایه باشد، الگوریتم جستجوي دودویی 6

مقایسهانجام میدهد . lg + = )6132) . ترتیب شماره عناصر مقایسه شده عبارتند از: 16 , 24 , 28 , 30 , 31 , 32 . 

2 تذکر: در تحلیل الگوریتمها به جاي log از نماد خلاصه lg استفاده می کنیم. 

مثال: ههنگامی که آرای حاوي 4 میلیارد عنصر باشد، جست و جوي دودویی تنها بـه 33 مقایسـه و جسـت و جـوي ترتیبـی،

چهـارمیلیارد مقایسه نیاز دارد. حتی اگر کامپیوتر قادر به کامل کردن یک بار گذر از حلقه while درعرض یک نانوثانیه باشد،

جسـت وجوي ترتیبی 4 ثانیه زمان میبرد تا عدم وجود x را در آرایه اعلان کند، حال آن که جسـت و جـوي دودویـی تقریبـاً

بلافاصـله بـه نتیجه . میرسد 

تذکر: جست و جوي ترتیبی هنوز هم در مقیاسهاي زمانی قابل تحمل براي انسان، عمل می کند. حال به یک الگـوریتم نامناسـب

میپردازیم که کار را در زمانی قابل تحمل به انجام نمیرساند. 

تست هاي کارشناسی ارشد  

1 -کدام گزینه نادرست است؟ (علوم کامپیوتر – دولتی )

 1) تمام مسائل P به وسیله یک الگوریتم غیر قطعی در زمان چند جمله اي حل می شوند. 

 2) تمام مسائل NP به وسیله یک الگوریتم غیر قطعی در زمان چند جمله اي حل می شوند. 

 3) تمام مسائل NP-hard به وسیله یک الگوریتم غیر قطعی در زمان چند جمله اي حل می شوند. 

 4) تمام مسائل NP-Complete به وسیله یک الگوریتم غیر قطعی در زمان چند جمله اي حل می شوند. 

2- اگر یک مسئله NP-Complete مانند L وجود داشته باشد که L Î P باشد، در آن صورت: (علوم – دولتی ) 

 ¹ NPP (2 = NPP ( 1

 Ï – hardNPL (4 Î – hardNPL ( 3

3- گزینه صحیح را انتخاب کنید. (علوم کامپیوتر – دولتی ) 

 1) مسائل NP-Complete زیر مجموعه مسائل NP-hard می باشند 

 2) مسائل NP-hard زیر مجموعه مسائل NP-Complete  می باشند 

 3) مسائل NP زیر مجموعه مسائل P می باشند     

 P=NP (4

 پاسخنامه

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از download

خرید فایل word جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از download

دریافت فایل pdf جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از download

دانلود پروژه جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از download

خرید پروژه جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از download

دانلود فایل جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از download

دریافت نمونه سوال جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از download

دانلود پروژه جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از download

خرید پروژه جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از download

دانلود مقاله جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از download

دریافت مقاله جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از download

خرید فایل جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از download

دانلود تحقیق جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از download

خرید مقاله جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از download

دانلود فایل pdf جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از download

دانلود مقاله جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از www

خرید پروژه جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از www

دانلود فایل جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از www

دریافت فایل word جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از www

خرید نمونه سوال جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از www

دانلود فایل جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از www

دریافت فایل word جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از www

دانلود فایل word جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از www

خرید فایل جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از www

دانلود تحقیق جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از www

دریافت فایل pdf جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از www

دانلود پروژه جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از www

خرید کارآموزی جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از www

دانلود فایل pdf جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از www

دانلود کارآموزی جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از www

دانلود مقاله جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از pdf

دریافت پروژه جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود فایل pdf جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از pdf

خرید فایل جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود فایل pdf جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از pdf

دریافت کارآموزی جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود پروژه جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از pdf

خرید تحقیق جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود پروژه جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از pdf

دریافت تحقیق جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از pdf

خرید فایل جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود پروژه جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از pdf

خرید فایل جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود فایل جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود کارآموزی جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از word

دریافت فایل جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از word

دانلود فایل جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از word

خرید نمونه سوال جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از word

دانلود تحقیق جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از word

دانلود تحقیق جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از word

خرید فایل word جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از word

دانلود پروژه جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از word

دریافت فایل جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از word

دانلود پروژه جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از word

دانلود پروژه جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از word

دانلود فایل جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از word

دریافت فایل جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از word

دانلود پروژه جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از word

دانلود کارآموزی جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از word

دریافت تحقیق جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از free

دانلود مقاله جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از free

دانلود فایل pdf جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از free

خرید تحقیق جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از free

دانلود پروژه جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از free

دریافت کارآموزی جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از free

دانلود فایل word جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از free

دریافت مقاله جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از free

دانلود فایل جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از free

دانلود فایل جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از free

دریافت فایل pdf جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از free

خرید کارآموزی جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از free

دانلود کارآموزی جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از free

دریافت فایل word جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از free

خرید تحقیق جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر از free


مطالب تصادفی