دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر

دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر

دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر

مشخصات فایل

تعداد صفحات 7
حجم 31 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه شادکامی آکسفورد

مقیاس شادکامی  آکسفورد (OHI) یکی از ابزارهای خودسنجی معروفی است که در اکثر پژوهش های مربوط به شادکامی و نیز در تحقیق حاضر مورد استفاده قرارگرفته است.این مقیاس دارای 29 ماده است و براساس دیدگاه آرگیل، مارتین و کراسلند  (1989به نقل از آرگیل،2001)درباره احساس شادکامی و نیز نظر بک درباره افسردگی تهیه شده است. آرگیل و همکاران (1989)پایایی این ابزار را به روش آلفای کرونباخ 90/0و پایایی بازآزمایی آن را پس از 7 هفته 78/0 گزارش کرده اند. همچنین، علی پورونور بالا (1999) نیز ضریب اعتبار آن را با استفاده از آلفای کرونباخ روی 132نفرنمونه ایرانی معادل93/0 و پایایی آن را 92/0 گزارش کرده اند.

 

 

 

 

شیوه نمره گذاری پرسشنامه شادکامی آکسفورد

این مقیاس دارای 29 ماده 4 گزینه ای دارد که گزینه های آن به ترتیب از صفر تا 3 نمره گذاری می شوند بدین صورت که به گزینه اضلاً نمره صفر، گزینه کم نمره1، گزینه متوسط نمره2 و گزینه زیاد نمره3 تعلق می گیرد و جمع نمرات 29 گانه نمره مقیاس تشکیل می دهد.  

 

 

 

 

 

اعتبار و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شادکامی آکسفورد که توسط علی پور و نوربالا (1378)، به فارسی ترجمه شده با روش دو نیمه کردن به روش اسپیرمن براون مقدار 92/0 و به روش گوتمن 91/0 گزارش شده است (علی پور و نوربالا ، 1378 ).برای بررسی اعتیار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد از نظر همسانی درونی نشان داد که تمام گزاره های این فهرست با نمره کل همبستگی بالایی داشتند . آلفای کرونباخ برای کل فهرست برابر 91/0 بود.

 

 

 

همبستگی پیرسون بین فهرست شادکامی آکسفورد با فهرست افسردگی بک و زیر مقیاس های برونگردی و نوروزگرایی   به ترتیب برابر با 48/0 ، 45/0 ، 39/0 بود که روایی همگرا و واگرای فهرست شادکامی آکسفورد را تأیید کرد. نتایج تحلیل عاملی با استخراج 5 عامل رضایت از زندگی، حرمت خود ، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر و خلق مثبت توانستند با ارزش ویژه بزرگ تر از یک در مجموع 7/49 درصد واریانس کل را تبیین کنند. بنابراین یافته های پژوهش نشان داده است که فهرست شادکامی آکسفورد   برای اندازه گیری شادکامی در جامعه ایرانی از اعتبار و روایی مناسب برخوردار است (علی پور و آگاه هریس، 1386). پژوهش ابراهیمی (1392) پایایی پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 82/0 به دست آورده است پژوهشگر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه را 84/0 بدست آورده است.

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از download

خرید فایل word دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از download

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از download

دانلود فایل دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از download

دریافت نمونه سوال دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از download

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از download

خرید فایل دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از download

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از download

خرید مقاله دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از download

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از www

خرید پروژه دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از www

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از www

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از www

خرید فایل دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از www

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از www

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از www

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از www

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از www

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از www

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از www

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از pdf

دریافت پروژه دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از pdf

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از pdf

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از pdf

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از pdf

دانلود نمونه سوال دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از pdf

دانلود فایل دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از pdf

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از word

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از word

خرید فایل word دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از word

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از free

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از free

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از free

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از free

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از free

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از free

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از free

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از free

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از free

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از free

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد ohi با روایی و پایایی معتبر از free


مطالب تصادفی