جزوه نظریه های جامعه شناسی

جزوه نظریه های جامعه شناسی

جزوه نظریه های جامعه شناسی (مجموعه مددکاری اجتماعی)، جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ویژه کنکور می باشد.در قالب pdf و در 130 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 130
حجم 11723 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


علت پیدایش نظریه های جامعه شناسی

نظریه

واقعیت اجتماعی

پارادایم واقعیت اجتماعی

مارکسیسم انتقادی فرانکفورت

اشپنگلر: (نظریه چرخشی

ساخت گرایی: لوئی اشتروس

روایت های کوچک منطقه ای

behaviourism : پارادایم رفتار گرایی

فواید نظریههای جامعه شناسی

فرق بین نظریه اجتماعی و نظریه های جامعه شناسی

اساس شکل گیری نظریه ها

مکاتب کلان

مکاتب تلفیقی:  (Concept) : مفاهیم

(School and Theory) : نظریه و مکتب

 (Ideal type) : تیپ ایده آل

(Paradiym) : پارادایم

ویژگیهای مکتب کلاسیک (سنتی)

اصول مکتب پوزیتویسم

تقسیم بندی علوم ازدیدگاه کنت

(Functionalism) : مکتب فونکسیونالیسم

جامعه شناسی از نظر دورکیم

آنومی و بی هنجاری دورکیم

مفاهیم عمده پارسونز

نظریه از دیدگاه پارسونز

کنش اجتماعی

عقاید پارسونز در زمینه خرد

سه اصل اساسی کارکرد گرایی

 Refrence group: گروه های مرجع مرتون

(جفری الگزندرجدید)(Marxism) مکتب مارکسیسم

جنبه

های ازخود بیگانگی

مارکسیسم هگلی (مارکسیسم اروپایی)

مارکسیسم ساختاری

اصول مکتب مارکسیسم ساختاری

مارکسیستهای اقتصادی

مارکسیستهای انتقادی

نئومارکسیسممارکسیست تحلیلی

مارکسیست انتخاب عقلایی

مارکسیست تجربی 

مکتب تفهمی

مفاهیم بنیادی وبر

تیپ ایده ال

ویژگیهای تیپ ایده ال از نظر وبر:  Bureacracy : بروکراسی

خود: (ژست رفتاری)

مفهوم کنش متقابل پیوسته و گسسته

مفاهیم حساس و سیال بلومر

استرایکر: (معاصر)  (Exchange Theory) : مکتب مبادله

مبادله نابرابر: (برخلاف مبادله برابر هومنز) 

تقسیم بندی ارزشها

103 (Phenomenology) : مکتب پدیدار شناسی

مکتب روش شناسی مردمی یا مردم روش

گارفینگل

روانکاوی فروید: (کلید ناخودآگاه)

ژان پیاژه

فوکو

مکتب تطور گرایی

مکتب تقابل یا کشمکش(Conflict Theroy) 

نظریه های جامعه شناسی

در بحث وبری

پیر بوردیو

K-Marx کارل مارکس

طرح نمایشی دیالکتیک جامعه شناسی 

امیل دورکیم(E-DurKiem)  

ماکس وبر(Max Weber)

 ورشتن(Verstehen)

علیت(causeilty)

 نمونه ایده آل

Valuseonla Research  ارزشها و تحقیق

substantive sociology جامعه شناسی محتوایی

سطوح وسیع اجتماعی 

مکتب کنشمتقابل نهادی : اصول اساسی ( بلومر ، سلتز و رز ) 

جامعه شناسی پدیدار شناسانه و روش شناسی مردمی 

روش شناسی مردمیEthno-methodology

نظریه مبادله 

قضایای اصلی هومنز

جامعه شناسی ساختاریStructural sociology

مارکسیسم ساختیStructural Marksism 

ما بعد ساختگراییpost-structeralism 

نظریه سیستم هاThe system Theory

جذابیتهای ساختگرایی 

نظریۀ ساختی Structural Theory

نظریه ساختی پیتر بلا 

نظریۀ شبکه هاNetwork Theory

ترکیب سطح خرد و کلان.

سطوح افقی خرد  کلان 

ترکیب عملکرد  ساخت 

ترکیب جامع نظریه های جامعه شناسی 

ترکیب جامع در نظریه های جامعه شناسی قسمت دوم 

مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 1

پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیرمجموعه 1

 مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 2

پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 2

مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 3

 پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 3

مجموعه تست سال های اخیرمجموعه 4

پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 4

مجموعه تست

پاسخنامه

مجموعه تست

پاسخنامه

منابع

 

قسمتی از متن جزوه:


علت پیدایش نظریه های جامعه شناسی:

 سرچشمه بی نظمی و اغتشاش در ساختارهای جامعه فرانسه

برگرداندن نظم به جامعه

رشد شهرنشینی

صنعتی شدن

رشد انحراف و بزهکاری

رشد علم و روشنفکری

دگرگونیهای مذهبی

نظریه:

روشی ؛ رابطه منطقی بین دو پدیده که با آزمایشات متعدد ا ثبات شده و بر ای نشان دادن بخشی از واقعیت هایاجتماعی است.

گفتارها: متغیر مستقل

اگزیوم ها: متغیر وابسته

بینشی ؛

توسلی: هم نگری جامع قضایای متعدد، در قالب یک مجموعه به هم پیوسته و منطقی، برای تبیین بخشی از واقعیتهای میباشد.

ریتزر: نظام دامنۀ گسترده ای از افکار، که با اصلیترین قضایای مهم مربوط به زندگی انسان در ارتباط است.

ریتزر: یک رشته قضایای مرتبطی که زمینه را برای تنظ یم دانش، تبیین و پیش بینی زندگی اجتماعی و ایجاد فرضیه های نوین

تحقیق فراهم میکند.

پارادایم:تصویر بنیادی، چارچوب مفهومی و هستۀ مرکزی هر علم.

پارادایم هر علم: رابطۀ دائمی، و مستقیم با ابزار تجزیه و تحلیل آن علم دارد.

کوهن (توماس): پیشرفت هر علم را بر اساس تغییر و تحول در پارادیم است.

 مجموعه تست سال های اخیر(مجموعه 1) 

١- زیمل منبع اصلی نفاق و وفاق را چه میداند؟

1) ایدئولوژیها     2) تعاملات       3) دولت       4) نظام قشربندی

٢- مفھوم « ساخت اجتماعی » با کدام یک از گزارهھای زیر بیشتر قابل انطباق است؟

1) ساخت اجتماعی مفهومی عینی است که میتوان آن رابه مجموعه روابط اجتماعی برگرداند.

2) ساخت اجتماعی هیچ ربطی به روابط اجتماعی ندارد و باید به کلی از آن جدا شود.

3) ساخت اجتماعی مجموع روابط اجتماعی آشکار است که به صورت مدل تجلی مییابد.

4) روابط اجتماعی مواد اولی های است که با آنها مدل های ساخت اجتماعی فراهم میشود.ا

٣- سازی کاریزما  نظر وبر با شکل گیری؟

1) نهادهای جدید و گروه های اجتماعی حامل اشکال جدید اقتدار و الزامات صورت میگیرد.

2) در زمان شکل گیری نظام سرمایه داری وابسته، انجام میشود.

3) با وجود رهبری غیر کاریزمایی و مخالف کاریزما انجام میشود.

4) با شکست در برتری نسبت به کاریزمای ارثی محقق میشود.

٤-از دیدگاه ماکس وبر جامعھ شناسی چگونھ علمی است؟

1) علمی که میخواهد از طریق تفهم به درک کنش اجتماعی و معنای آن دست یابد.

2) علمی که تنها کنش منطقی را از طریق تبیین مورد بررسی قرار میدهد.

3) علمی که با تکیه بر صور آرمانی پدیده ها به ما میگوید چگونه باید زندگی کرد.

4) کنش های منطقی و غیر منطقی را با تبیین واقعیات روشن میکند.

٥-تئوری با برد متوسط مرتون، تئوری است که:

1) با اصول متوسط پدیده ها را در سطح کلان می سنجد.

2) پدیده ها را در سطح خرد می سنجد .

3) پدیده ها را در سطح کلان می سنجد .

4) هم از اصول کلی مایه میگیرد و هم به سطح تجربه نزدیک میشود

پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر

1-گزینه (2) صحیح است .  

2-گزینه (4) صحیح است .  

3-گزینه (1) صحیح است .  

4-گزینه (1) صحیح است .  

5-گزینه (4) صحیح است .

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه نظریه های جامعه شناسی از download

خرید فایل word جزوه نظریه های جامعه شناسی از download

دریافت فایل pdf جزوه نظریه های جامعه شناسی از download

دانلود پروژه جزوه نظریه های جامعه شناسی از download

خرید پروژه جزوه نظریه های جامعه شناسی از download

دانلود فایل جزوه نظریه های جامعه شناسی از download

دریافت نمونه سوال جزوه نظریه های جامعه شناسی از download

دانلود پروژه جزوه نظریه های جامعه شناسی از download

خرید پروژه جزوه نظریه های جامعه شناسی از download

دانلود مقاله جزوه نظریه های جامعه شناسی از download

دریافت مقاله جزوه نظریه های جامعه شناسی از download

خرید فایل جزوه نظریه های جامعه شناسی از download

دانلود تحقیق جزوه نظریه های جامعه شناسی از download

خرید مقاله جزوه نظریه های جامعه شناسی از download

دانلود فایل pdf جزوه نظریه های جامعه شناسی از download

دانلود مقاله جزوه نظریه های جامعه شناسی از www

خرید پروژه جزوه نظریه های جامعه شناسی از www

دانلود فایل جزوه نظریه های جامعه شناسی از www

دریافت فایل word جزوه نظریه های جامعه شناسی از www

خرید نمونه سوال جزوه نظریه های جامعه شناسی از www

دانلود فایل جزوه نظریه های جامعه شناسی از www

دریافت فایل word جزوه نظریه های جامعه شناسی از www

دانلود فایل word جزوه نظریه های جامعه شناسی از www

خرید فایل جزوه نظریه های جامعه شناسی از www

دانلود تحقیق جزوه نظریه های جامعه شناسی از www

دریافت فایل pdf جزوه نظریه های جامعه شناسی از www

دانلود پروژه جزوه نظریه های جامعه شناسی از www

خرید کارآموزی جزوه نظریه های جامعه شناسی از www

دانلود فایل pdf جزوه نظریه های جامعه شناسی از www

دانلود کارآموزی جزوه نظریه های جامعه شناسی از www

دانلود مقاله جزوه نظریه های جامعه شناسی از pdf

دریافت پروژه جزوه نظریه های جامعه شناسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه نظریه های جامعه شناسی از pdf

خرید فایل جزوه نظریه های جامعه شناسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه نظریه های جامعه شناسی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه نظریه های جامعه شناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه نظریه های جامعه شناسی از pdf

خرید تحقیق جزوه نظریه های جامعه شناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه نظریه های جامعه شناسی از pdf

دریافت تحقیق جزوه نظریه های جامعه شناسی از pdf

خرید فایل جزوه نظریه های جامعه شناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه نظریه های جامعه شناسی از pdf

خرید فایل جزوه نظریه های جامعه شناسی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه نظریه های جامعه شناسی از pdf

دانلود فایل جزوه نظریه های جامعه شناسی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه نظریه های جامعه شناسی از word

دریافت فایل جزوه نظریه های جامعه شناسی از word

دانلود فایل جزوه نظریه های جامعه شناسی از word

خرید نمونه سوال جزوه نظریه های جامعه شناسی از word

دانلود تحقیق جزوه نظریه های جامعه شناسی از word

دانلود تحقیق جزوه نظریه های جامعه شناسی از word

خرید فایل word جزوه نظریه های جامعه شناسی از word

دانلود پروژه جزوه نظریه های جامعه شناسی از word

دریافت فایل جزوه نظریه های جامعه شناسی از word

دانلود پروژه جزوه نظریه های جامعه شناسی از word

دانلود پروژه جزوه نظریه های جامعه شناسی از word

دانلود فایل جزوه نظریه های جامعه شناسی از word

دریافت فایل جزوه نظریه های جامعه شناسی از word

دانلود پروژه جزوه نظریه های جامعه شناسی از word

دانلود کارآموزی جزوه نظریه های جامعه شناسی از word

دریافت تحقیق جزوه نظریه های جامعه شناسی از free

دانلود مقاله جزوه نظریه های جامعه شناسی از free

دانلود فایل pdf جزوه نظریه های جامعه شناسی از free

خرید تحقیق جزوه نظریه های جامعه شناسی از free

دانلود پروژه جزوه نظریه های جامعه شناسی از free

دریافت کارآموزی جزوه نظریه های جامعه شناسی از free

دانلود فایل word جزوه نظریه های جامعه شناسی از free

دریافت مقاله جزوه نظریه های جامعه شناسی از free

دانلود فایل جزوه نظریه های جامعه شناسی از free

دانلود فایل جزوه نظریه های جامعه شناسی از free

دریافت فایل pdf جزوه نظریه های جامعه شناسی از free

خرید کارآموزی جزوه نظریه های جامعه شناسی از free

دانلود کارآموزی جزوه نظریه های جامعه شناسی از free

دریافت فایل word جزوه نظریه های جامعه شناسی از free

خرید تحقیق جزوه نظریه های جامعه شناسی از free


مطالب تصادفی