پاورپوینت داده کاوی (data Mining )

پاورپوینت داده کاوی (data Mining )

دانلود پاورپوینت با موضوع داده کاوی (data Mining )، در قالب pptx و در 39 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ داده ﻛﺎوي ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺸﻒ داﻧﺶ، معماری یک نمونه سیستم داده کاوی، ﺟﺎﻳﮕﺎه داده ﻛﺎوي در ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ، داده کاوی و انبار داده ها، داده ﻛﺎوی وOLAP، توصيف داده ها در داده كاوي، خلاصه سازي و به تصوير در آوردن داده ها، خوشه بندي، تحليل لينك، مدل هاي پيش بيني داده ها، مدل ها و الگوريتم هاي داده كاوي، شبكه هاي عصبي، نتیجه گیری

مشخصات فایل

تعداد صفحات 39
حجم 1463 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی کتابداری

توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت با موضوع داده کاوی (data Mining )، در قالب pptx و در 39 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

 

مقدمه

ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ داده ﻛﺎوي ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺸﻒ داﻧﺶ

معماری یک نمونه سیستم داده کاوی

ﺟﺎﻳﮕﺎه داده ﻛﺎوي در ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ

داده کاوی و انبار داده ها

داده ﻛﺎوی وOLAP    

توصيف داده ها در داده كاوي

خلاصه سازي و به تصوير در آوردن داده ها

خوشه بندي

تحليل لينك

مدل هاي پيش بيني داده ها

مدل ها و الگوريتم هاي داده كاوي

شبكه هاي عصبي

نتیجه گیری

 

قسمتی از متن:

در دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺑﺸﺮ در ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟﻤﻊ آوري دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﺑﺎرﻛﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﺠﺎري، ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر، ﻋﻠﻮم، ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در وﺳﺎﺋﻞ ﺟﻤﻊ آوري داده، از اﺳﻜﻦ ﻛﺮدن ﻣﺘﻮن و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻣﺎﻫﻮاره اي، در اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ از وب و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎ را ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از داده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ رﺷﺪ اﻧﻔﺠﺎري در دادهﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه، ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم وﺟﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎري را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎري رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد داده را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ.

 

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع” داده کاوی (data Mining )” می باشد که در حجم 39 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از download

خرید فایل word پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از download

دانلود پروژه پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از download

خرید پروژه پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از download

دانلود فایل پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از download

دانلود پروژه پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از download

خرید پروژه پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از download

دانلود مقاله پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از download

دریافت مقاله پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از download

خرید فایل پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از download

دانلود تحقیق پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از download

خرید مقاله پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از download

دانلود مقاله پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از www

خرید پروژه پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از www

دانلود فایل پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از www

دریافت فایل word پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از www

دانلود فایل پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از www

دریافت فایل word پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از www

دانلود فایل word پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از www

خرید فایل پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از www

دانلود تحقیق پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از www

دانلود پروژه پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از www

خرید کارآموزی پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از www

دانلود مقاله پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از pdf

خرید فایل پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از pdf

خرید فایل پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از pdf

خرید فایل پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از pdf

دانلود فایل پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از word

دریافت فایل پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از word

دانلود فایل پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از word

دانلود تحقیق پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از word

دانلود تحقیق پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از word

خرید فایل word پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از word

دانلود پروژه پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از word

دریافت فایل پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از word

دانلود پروژه پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از word

دانلود پروژه پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از word

دانلود فایل پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از word

دریافت فایل پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از word

دانلود پروژه پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از word

دریافت تحقیق پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از free

دانلود مقاله پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از free

خرید تحقیق پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از free

دانلود پروژه پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از free

دانلود فایل word پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از free

دریافت مقاله پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از free

دانلود فایل پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از free

دانلود فایل پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از free

خرید کارآموزی پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از free

دریافت فایل word پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از free

خرید تحقیق پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) از free


مطالب تصادفی