مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی

مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی

این مجموعه تست جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 135 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 135
حجم 1368 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

این مجموعه تست جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه

شناسی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،

در قالب pdf و در 135 صفحه.

مجموعه تست

1- پارسونز چه چیزی را به عنوان ابتدایی ترین صورت نظام اجتماعی معرفی میکند؟ 

1( جامعه                        2( کنش متقابل میان خویشتن و  دیگری 

3( پدیده های جمعی          4( نظامِ اقتصادی 

 

2- پارسونز در تئوری کنش اجتماعی خود نظام شخصیتی را هم سطحِ کدام یک از عوامل سطحِ کالن می داند؟ 

1( اقتصاد  2( نظام اعتقادی  3( سیاست  4(  اجتماع جامعه ای  

3- کدام یک از جامعه شناسانِ زیر تأئید کمتری بر کارکرد گرایی ساختاری داشتند؟ 

1( کارل مارکس    2( اگوست کنت     3( هربرت اسپنسر     4( امیل دورکیم  

4- نظرگاهِ کارکرد گرایانِ ساختاری در باب دگرگونی چیست؟ 

1( دگرگونی ها به شیوه ای انقالبی رخ می دهند. 

2( دگرگونی ها به شیوه ای تاریخی رخ می دهند. 

3( دگرگونی ها به شیوه ای سامانمند و تکاملی رخ می دهند. 

4( از حیث ساختاری هیچ گونه دگرگونی ای رخ نمی دهد.   

5- واحد بنیادی پارسونز در بررسی نظام اجتماعی چیست؟ 

1( ساخت        2( کارکرد          3( نقش – منزلت         4( نظامِ سیاسی 

6- از میانِ چهار ابزار کارکردی نظامِ مورد نظر پارسونز کدام یک از سطوح انرژی سایر سطوح را تأمین میکند؟ 

1( نظام فرهنگی و اعتقادی 2( نظامِ اجتماعی و ارزش ها 

3( نظام شخصیتی و سیاسی 4( نظام اقتصادی ومحیط ارگانیک و جسمانی  

 

7- پارسونز چه چیز را »قضیه ی بنیادی و پویای جامعه شناسی خوانده است؟ 

1( تلفیق الگوهای ارزشی با تمایالتِ مبتنی بر نیاز

2( تلفیق پیش نیازهای کارکردی با یکدیگر 

3( تحلیل عناصر ساختی نظام های اجتماعی و سیاسی

4( تحلیل توازن ناشی از همسازی کارکردها  

8-پارسونز و شیلز چه چیز را مهم ترین واحد های انگیزش کنش به شمارآوردند؟ 

1( هنجارها 2( ارزش ها 3( تمایالت نیازی 4( کارکردها 

9- از نظر دارندورف اقتدار…….. 

1( در افراد نهفته است.                     2( در سمت ها وجود  دارد. 

3( در ارزش های همگانی نهفته است.  4( در گروه ها وجود  دارد. 

10- دارندورف در مدیریت ِ مسالمت آمیز تضادهای اجتماعی برای کدام یک از مواد ذیل اهمیت بیشتری قائل شد؟ 

1( میزان محرومیت             2( میزان آزادی         3( میزان عدالت  

4( میزان تحرک اجتماعی  

11- نهاد حقوقی پارسونز کدام یک از کارکردهای زیر را بر عهده  دارد؟ 

1( شرایط انطباق با محیط را فراهم می کند.

2( از اهداف کلی  جامعه مراقبت می کند. 

3( هنجارهای اجتماعی را تنظیم می کند.

4( ثبات اخالقی را  بر عهده دار

 

زبان
Questions: 

401- Behavior that varies significantly, in direction or degree, from the social norm is called: 

1) Fashion 2) Anarchy 3) Unconventionality 4) Deviance 

402- Rules of conduct which specify appropriate behavior in a given range of social context is called 

1) Role 2) value 3) more 4) ritual 

403- A system of descent and inheritance where by property passes through both the male and female

 sides of the family is called: 

1) Hereditary system 2) Balneal system 3) Matrilineal system 4) Patrilined system 

404- The number of children to women of child bearing age, usually between the ages of 15 to 45

yearsis called: 

1) Fertility 2) fecundity 3) birth control 4) crude birth rate 

405- A religious system which a clan takes the name of, claims descent from, and attributes sacred  

properties to a plant or animal is called: 
 
1) Animism 2) totemism 3) theism 4) polytheism 

406- …… are the fixed narrow pictures in our head, generally resistant to easy change. 

1) Propaganda 2) stress 3) stereotype 4) 

پاسخنامه مجموعه تست


1-گزینه ی -2

2گزینه ی -3

5- گزینه ی 3

6 گزینه ی -4

7 گزینه ی -1 

8 گزینه ی -3

9- گزینه ی -2

10 گزینه ی -2

 و….


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از download

خرید فایل word مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از download

دریافت فایل pdf مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از download

دانلود پروژه مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از download

خرید پروژه مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از download

دانلود فایل مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از download

دریافت نمونه سوال مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از download

دانلود پروژه مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از download

خرید پروژه مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از download

دانلود مقاله مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از download

دریافت مقاله مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از download

خرید فایل مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از download

دانلود تحقیق مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از download

خرید مقاله مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از download

دانلود فایل pdf مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از download

دانلود مقاله مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از www

خرید پروژه مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از www

دانلود فایل مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از www

دریافت فایل word مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از www

خرید نمونه سوال مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از www

دانلود فایل مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از www

دریافت فایل word مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از www

دانلود فایل word مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از www

خرید فایل مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از www

دانلود تحقیق مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از www

دریافت فایل pdf مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از www

دانلود پروژه مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از www

خرید کارآموزی مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از www

دانلود فایل pdf مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از www

دانلود کارآموزی مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از www

دانلود مقاله مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از pdf

دریافت پروژه مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از pdf

دانلود فایل pdf مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از pdf

خرید فایل مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از pdf

دانلود فایل pdf مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از pdf

دریافت کارآموزی مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از pdf

دانلود پروژه مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از pdf

خرید تحقیق مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از pdf

دانلود پروژه مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از pdf

دریافت تحقیق مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از pdf

خرید فایل مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از pdf

دانلود پروژه مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از pdf

خرید فایل مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از pdf

دانلود نمونه سوال مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از pdf

دانلود فایل مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از pdf

دانلود کارآموزی مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از word

دریافت فایل مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از word

دانلود فایل مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از word

خرید نمونه سوال مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از word

دانلود تحقیق مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از word

دانلود تحقیق مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از word

خرید فایل word مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از word

دانلود پروژه مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از word

دریافت فایل مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از word

دانلود پروژه مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از word

دانلود پروژه مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از word

دانلود فایل مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از word

دریافت فایل مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از word

دانلود پروژه مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از word

دانلود کارآموزی مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از word

دریافت تحقیق مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از free

دانلود مقاله مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از free

دانلود فایل pdf مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از free

خرید تحقیق مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از free

دانلود پروژه مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از free

دریافت کارآموزی مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از free

دانلود فایل word مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از free

دریافت مقاله مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از free

دانلود فایل مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از free

دانلود فایل مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از free

دریافت فایل pdf مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از free

خرید کارآموزی مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از free

دانلود کارآموزی مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از free

دریافت فایل word مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از free

خرید تحقیق مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی از free


مطالب تصادفی