جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق

جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق

ین جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته برق گرایش مخابرات ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 607 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 607
حجم 10117 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول :بررسی سیستم ها و سیگنال ها

فصل دوم : سیستمهای خطی نغییرناپذیر با زمان 

گسسته در زمان :جمع كانولوشن

سیستمهای پیوسته در زمان :انتگرال كانولوشن

سیستمهای خواص سیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان 

سیستمهای علّی توصیف شده با معادلات دیفرانسیل و تفاضلی

 توابع تكین 

پیوست

سوالات طبقه بندی شده فصل دوم 

پاسخنامه سوالات فصل دوم

فصل سوم : نمایش سری فوریه سیگنالهای متناوب دورنمایی تاریخی 

پیوسته در زمان نمایی های مختلط

پاسخ سیستمهای 

نمایش سری فوریه سیگنالهای متناوب پیوسته در زمان

همگرایی سری فوریه 

خواص سری فوریه پیوسته در زمان 

نمایش سری فوریه سیگنالهای متناوس گسسته در زمان 

 خواص سری فوریه گسسته در زمان

 سری فوریه و سیستمهای

 فیلتر كردن 

 نمونه هایی ازفیلترهای پیوسته درزمان توصیف شده بامعادلات دیفرانسیل 

 فیلترهای گسسته در زمان توصیف شده با معادلات تفاضلی

پیوست

خواص تبدیل فوریه

جدول خواص تبدیل فوریه 

جدول خواص تبدیل فوریه زمان پیوسته

سوالات طبقه بندی شده فصل سوم 

پاسخنامه سوالات فصل سوم 

فصل چهارم : تبدیل فوریه پیوسته در زمان

فصل پنجم : نمونه برداری

نمایش سیگنال پیوسته در زمان توسط نمونه ها آن

قضیه نمونه برداری 

اثر نمونه برداری كند؛ اختلاط فركانسی .

پردازش گسسته در زمان سیگنال های پیوسته در زمان 

نمونه برداری از سیگنال های گسسته در زمان

سیستم های مخابراتی

مدولاسیون دامنة نمایی مختلط و سینوسی

دمدولاسیونسینوسیAM 

مالتی پلكس فركانسی 

مدولاسیون دامنه تك كنار باندی 

مدولاسیون دامنه با حامل قطار پالس 

مدولاسیون دامنه پالس 

مدولاسیون فركانس سینوسی 

مدولاسیون گسسته در زمان 

سوالات طبقه بندی شده فصل پنجم

پاسخنامه سوالات طبقه بندی شده فصل پنجم

فصل ششم : تبدیل لاپلاس در تحلیل سیگنال های پیوسته

فصل هفتم : تبدیل Z در تحلیل سیگنال های زمان گسسته

تعریف صفر، قطب و دیاگرام صفر و قطب

رفتار قطب مزدوج مختلط

خواص ناحیه همگرایی

روش های تبدیلZ معكوس

كاربردهای روش سری توانی

جابجایی زمانی

وارونگی زمانی

مزدوج گیری

مشتق گیری در حوزهZ

كانولوشن زمانی

جمع انباره ای

قضیه مقدار نهایی 

جدول خواص تناوبی تبدیلZ

تحلیل سیستم هایLTI به كمك تبدیZ

سیستم های علّی و پایدار 

سوالات طبقه بندی شده فصل هفتم 

پاسخنامه سوالات فصل هفتم

 

قسمتی از جزوه :


بررسی سیستم ها و سیگنال ها 
 مقدمه 
ایده های شهودی سیگنال ها و سیستم ها در حوزه های متنوع و متعددی بروز مـی كنـد. در ایـن كتـاب خواهیـد دیـد كـه یـكچهارچوب تحلیلی- یعنی زبانی برای توصیف سیگنال ها و سیستم ها و ابزارهای پر قدرتی برای تحلیلشان- وجود دارد كه به خوبیبه اكثر مسایل موجود در حوزه های متنوع قابل اعمال است. در این فصل پی ریزی این چهارچوب را با توصیف و نمایش ریاضی سیگنال ها و سیستم ها می آغازیم. در فصول بعدی برای توصیف مفاهیم و روش های جدید بـر ایـن مبـانی تكیـه مـیزنیم و به این ترتیب به درك خود از سیگنال ها و سیستم ها و توانایی خود در تحلیل مسایل مربوط بـه سـیگنال هـا وسیستم ها در حوزه های وسیع كاربرد آنها می پردازیم
1-1
سیگنال های پیوسته و گسسته در زمان 
1-1-1 نمونه ها و نمایش ریاضی 
سیگنال ها می توانند پدیده های فیزیكی گوناگونی را توصیف كنند. سیگنال ها را می تـوان بـه صـورت هـای بسـیارینشان داد اما در تمام موارد اطلاعات موجود در سیگنال در یك منحنی متغیر نهفته است. برای مثال مـدار سـاده شـكلv نمونه هایی از سـیگنال هسـتند. v c و 1-1 s را در نظر بگیرید. در این حالت تغییرات زمانی ولتاژهای منبع و خازن،در شكل 2-1 تغییرات زمانی اعمالی f و سرعت v خودرو سیگنال هستند. به عنوان مثالی دیگر مكـانیزم صـوتی انسـاندهد كه با یك میكروفن به دست آمده است. میكروفن تغییرات آكوستیكی را حس كـرده، آن را بـه سـیگنال الكتریكـیتبدیل می كند. چنان كه در شكل می توان دید، صداهای مختلف تغییرات مختلفی ایجاد مـی كننـد و سیسـتم صـوتیانسان با ایجاد رشته خاصی از این الگوها، سخنان با معنی تولید می كنند. به عنـوان مثـال دیگـر عكـس سـیاه و سـفیدشكل 1-4 را در نظر بگیرید كه در آن تغییرات روشنایی نقاطز مختلف اهمیت دارد
و….


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از download

خرید فایل word جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از download

دریافت فایل pdf جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از download

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از download

خرید پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از download

دانلود فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از download

دریافت نمونه سوال جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از download

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از download

خرید پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از download

دانلود مقاله جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از download

دریافت مقاله جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از download

خرید فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از download

دانلود تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از download

خرید مقاله جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از download

دانلود فایل pdf جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از download

دانلود مقاله جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از www

خرید پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از www

دانلود فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از www

دریافت فایل word جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از www

خرید نمونه سوال جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از www

دانلود فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از www

دریافت فایل word جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از www

دانلود فایل word جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از www

خرید فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از www

دانلود تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از www

دریافت فایل pdf جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از www

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از www

خرید کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از www

دانلود فایل pdf جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از www

دانلود کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از www

دانلود مقاله جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از pdf

دریافت پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از pdf

دانلود فایل pdf جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از pdf

خرید فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از pdf

دانلود فایل pdf جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از pdf

دریافت کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از pdf

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از pdf

خرید تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از pdf

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از pdf

دریافت تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از pdf

خرید فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از pdf

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از pdf

خرید فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از pdf

دانلود فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از pdf

دانلود کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از word

دریافت فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از word

دانلود فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از word

خرید نمونه سوال جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از word

دانلود تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از word

دانلود تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از word

خرید فایل word جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از word

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از word

دریافت فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از word

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از word

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از word

دانلود فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از word

دریافت فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از word

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از word

دانلود کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از word

دریافت تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از free

دانلود مقاله جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از free

دانلود فایل pdf جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از free

خرید تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از free

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از free

دریافت کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از free

دانلود فایل word جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از free

دریافت مقاله جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از free

دانلود فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از free

دانلود فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از free

دریافت فایل pdf جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از free

خرید کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از free

دانلود کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از free

دریافت فایل word جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از free

خرید تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم رشته برق از free


مطالب تصادفی