پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان

پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان

هدف از این پروپوزال بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني کارکنان آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان خراسان شمالي و گلستان می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 53
حجم 449 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

هدف از این پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان می باشد.پژوهش حاضر نيز از نظر ماهيت و روش توصيفي ـ پيمايشي و همبستگي مي‌باشد.همچنين پژوهش حاضر از نوع روش همبستگي يا همخواني است.

 

 

 

در اين تحقيق متغير مستقل فرسودگي شغلي است که بر اساس مدل فرسودگي شغلي مسلچ  داراي سه بعد خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و کاهش موفقيت فردي مي‌باشد.در اين تحقيق متغير وابسته سلامت رواني است که بر اساس مدل سلامت عمومي‌گلدبرگ (GHQ-28) مي‌باشد.قلمرو مکاني اين پژوهش شامل کليه ادارات آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان گلستان و خراسان شمالي مي‌باشد.جامعه آماري اين تحقيق را كليه كاركنان آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان گلستان و خراسان شمالي به تعداد 82 نفر مي‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل اول : کليات پژوهش
1-1 ) مقدمه    1
1-2 ) بيان مسئله    1
1-3 ) ضرورت و اهميت موضوع    3
1-4 ) اهداف تحقيق    5
1-4-1 ) هدف اصلي    5
1-4-2 ) اهداف فرعي    5
1-5 سوالات تحقيق    5
1-5-1 ) سوال اصلي    5
1-5-2 ) سوالات فرعي    5
1-6 ) فرضيات تحقيق    5
1-6-1 ) فرضيه اصلي    5
1-6-2 ) فرضيه‌هاي فرعي    6
1-7 ) روش تحقيق    6
1-7-1 ) نوع روش تحقيق    6
1-7-2 ) روش گردآوري اطلاعات    6
1-7-3 ) ابزار گردآوري اطلاعات     6
1-7-4 ) روش تجزيه و تحليل اطلاعات    7
1-7-5 ) حجم نمونه و روش نمونه گيري    7
1-7-6 ) قلمرو مکاني و زماني تحقيق    7
1-7-7) جامعه آماري    7
1-8 )تعريف مفاهيم و اصطلاحات    8
1-8-1 ) تعاريف نظري متغيرها    8
1-8-2 ) تعاريف عملياتي متغيرها    9

 

روش تحقيق
3-1 ) مقدمه    65
3-2 ) روش تحقيق    65
3-3 ) متغير‌هاي تحقيق    67
3-3-1 ) متغيير مستقل    67
3-3-2 ) متغير وابسته    67
3-4 ) تعاريف عملياتي متغيرها    67
3-5 ) جامعه و نمونه آماري    68
3-5-1 ) قلمرو مکاني تحقيق    68
3-5-2 ) قلمرو زماني تحقيق    68
3-5-3 ) جامعه آماري    68
3-5-4 ) نمونه آماري    69
3-6 ) روش گردآوري داده‌ها    69
3-6-1 ) روش کتابخانه اي    69
3-6-2 ) روش ميداني    69
3-7 ) ابزار اندازه‌گيري    70
3-8 ) پايايي و روايي پرسشنامه    72
3-8-1 ) روايي    72
3-8-1-1 ) روايي محتوا    73
3-8-1 ) پايايي    73
3-9 ) تجزيه و تحليل داده‌ها    75
3-9-1 ) آمار توصيفي    75
3-9-2 ) آمار استنباطي    75
3-9-2-1 ) آزمون ضريب همبستگي    75

 

 

منابع و مآخذ
منابع فارسي  
منابع انگليسي  

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از download

خرید فایل word پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از download

دریافت فایل pdf پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از download

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از download

خرید پروژه پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از download

دانلود فایل پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از download

دریافت نمونه سوال پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از download

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از download

خرید پروژه پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از download

دانلود مقاله پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از download

دریافت مقاله پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از download

خرید فایل پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از download

دانلود تحقیق پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از download

خرید مقاله پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از download

دانلود فایل pdf پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از download

دانلود مقاله پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از www

خرید پروژه پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از www

دانلود فایل پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از www

دریافت فایل word پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از www

خرید نمونه سوال پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از www

دانلود فایل پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از www

دریافت فایل word پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از www

دانلود فایل word پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از www

خرید فایل پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از www

دانلود تحقیق پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از www

دریافت فایل pdf پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از www

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از www

خرید کارآموزی پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از www

دانلود فایل pdf پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از www

دانلود کارآموزی پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از www

دانلود مقاله پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از pdf

دریافت پروژه پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از pdf

خرید فایل پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از pdf

دریافت کارآموزی پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از pdf

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از pdf

خرید تحقیق پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از pdf

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از pdf

دریافت تحقیق پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از pdf

خرید فایل پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از pdf

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از pdf

خرید فایل پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از pdf

دانلود نمونه سوال پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از pdf

دانلود فایل پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از pdf

دانلود کارآموزی پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از word

دریافت فایل پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از word

دانلود فایل پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از word

خرید نمونه سوال پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از word

دانلود تحقیق پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از word

دانلود تحقیق پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از word

خرید فایل word پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از word

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از word

دریافت فایل پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از word

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از word

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از word

دانلود فایل پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از word

دریافت فایل پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از word

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از word

دانلود کارآموزی پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از word

دریافت تحقیق پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از free

دانلود مقاله پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از free

دانلود فایل pdf پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از free

خرید تحقیق پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از free

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از free

دریافت کارآموزی پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از free

دانلود فایل word پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از free

دریافت مقاله پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از free

دانلود فایل پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از free

دانلود فایل پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از free

دریافت فایل pdf پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از free

خرید کارآموزی پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از free

دانلود کارآموزی پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از free

دریافت فایل word پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از free

خرید تحقیق پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان از free


مطالب تصادفی