جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی

جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی

این جزوه آموزشی جز منابع رشته روانشناسی عمومی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد است که همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوری ها ارائه شده است،در قالب pdf و در 217 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 217
حجم 2277 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

 فهرست مطالب:


فصل اول: کلیات روانشناسی رشد 

تعریف رشد 

اهداف روان شناسی رشد 

تفاوت رشد و پرورش 

طرح هاي پژوهش عمومی 

انواع روش هاي پژوهشی 

رشد از دیدگاه عمر (چشم انداز عمر) 

تست 

پاسخنامه 

فصل دوم: پیشگامان رشد 

تست 

پاسخنامه 

فصل سوم: رشد از دیدگاه اسلام 

رشد به ترتیب از دید اسلام 

فصل چهارم: نظریه بوهلر 

فصل پنجم : نظریه رسشی یا نمو یافتگی گزل 

فصل ششم: نظریه نمو یافتگی (رسش و پختگی) والن 

فصل هفتم: نظریه هاي کردارشناسانه 

تست

پاسخنامه 

فصل هشتم: فلسفه تربیتی مونته سوري 

تست 

پاسخنامه 

فصل نهم: نظریه ارگانیسمی تطبیقی 

فصل دهم: نظریه رشدي- شناختی پیاژه 

تست 

پاسخنامه 

فصل یازدهم: نظریه مرحله اي برونر 

تست 

فصل دوازدهم: نظریه رشد اخلاقی یا تفکر اخلاقی* کلبرگ 

تست 

پاسخنامه 

فصل سیزدهم: نظریه یادگیري: پاولف و اسکینر 

تست 

فصل چهاردهم: نظریه یادگیري – اجتماعی یا شناختی- اجتماعی (مشاهده اي، تقلیدي، جانشینی، بدون کوشش یا سرمشق گیري)

بندورا 

تست 

پاسخنامه 

فصل پانزدهم: نظریه تاریخی- اجتماعی ویگوتسکی در زمینه رشد شناختی پ

پاسخنامه 

فصل شانزدهم: نظریه روان تحلیلگري فروید 

تست 

پاسخنامه 

فصل هفدهم: نظریه آنا فروید 

تست 

پاسخنامه 

فصل هجدهم: نظریه یونگ در مورد دوران 

تست 

پاسخنامه 

فصل بیستم: نظریه تفرد- جدایی ماهلر 

تست 

فصل بیست و یکم: نظریه ملانی کلاین (زندگی هیجانی کودك شیر خوار) 

فصل بیست و دوم: شاختل و تجربه هاي دوران کودکی 

فصل بیست و سوم: نظریه تحول رابطه موضوعی اشپیتز 

فصل بیست وچهارم: مکتب روان شناسی من و روان تحلیل گري ژنتیک: نظریه شی هارتمن 

فصل بیست و پنجم : نظریه سیرز 

فصل بیست و ششم: نظریه بازتاب شناسی ژنتیک یا تحول روانی و یادگیري لئون تیف 

تست 

پاسخنامه 

فصل بیست و هفتم: مطالعه بتلهایم در مورد درخود ماندگی ( مطالعه موردي در درمان روان تحلیلی) 

فصل بیست و هشتم: انسان گرایی 

فصل بیست و نهم: نظریه پردازش اطلاعات آلن نیوول و هربرت سیمون 

تست 

پاسخنامه 

فصل سی ام: نظریه سیستم هاي بوم شناختی یا الگوي زیست بوم شناختی برنر 

تست 

پاسخنامه 

فصل سی و یکم: نظریه هاي رشد زبان 

تست

پاسخنامه 

فصل سی و دوم: رشد انسان 

تست 

پاسخنامه 

فصل سی و سوم: رشد نوزادي و شیرخوارگی یا نوباوگی و کودکی 

تست 

فصل سی و چهارم: رشد نوجوانی 

تست 

پاسخنامه 

فصل سی و پنجم: رشد اوایل بزرگسالی (جوانی) و رشد میانسالی 

تست 

فصل سی و ششم: دوره پیري 

تست 

پاسخنامه 

فصل سی و هفتم: مفهوم مرگ 

تست 

پاسخنامه 

فصل سی و هشتم: هویت جنسیتی و نقش آموزي جنسیتی 

فصل سی و نهم: نظریه بازي 

فصل چهلم: رشد اجتماعی و دوستی 

فصل چهل و یکم: وجدان 

فصل چهل و دوم: پرخاشگري و مراجع قدرت 

تست 

پاسخنامه 

آزمون

پاسخنامه 

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول: کلیات روانشناسی رشد 

تعریف رشد  

عبارت است از: تغییرات منظم و نسبتا مداوم و پایدار در ساخت جسمی، عصبی، فرایند تفکر و رفتار در طول زمان از زمان

تشـکیل سلول تخم تا هنگام مرگ، که بیشتر شامل اضافه شدن است تا انتقال. مانند رشد قد و وزن .

مراحل رشد جهـان شـمول اسـت و در ابتدا جنبه عمومی دارد و سپس اختصاصی می شود. 

رسش (پختگی): تغییرات مستقل از تاثیرات محیط.. یعنی توالی همگانی رخدادهاي زیستی در بدن و مغز کـه بـروز یـک کـارکرد

روانی را ممکن می سازد. در رسش تاکید بر فرایند است نه فراورده.  یادگیري: هر گونه تغییر نسبتا پایدار رفتار که در اثر

تجربیات فرد است. 

تکامل: فرایندي کلی است که فرد طی آن به سازش با محیط می رسد.

پرورش: تغییر در جنبه هاي رفتاري و روانی انسان. 

اهداف روانشناسی  

توصیف، توضیح و پیش بینی رفتار. 

روانشناسی رشد  

منحصرا با تغییراتی که در طول زمان رخ می دهد، از تشکیل نطفه گرفته تا زمان مرگ مرتبط است. 

اهداف روان شناسی رشد

 کشف قوانین رشدي از نظر تمامی ابعاد در سنین مختلف و تاثیرات وراثت و محیط بر آن. 

تفاوت رشد و پرورش

انسان رشد می کند اما به همان میزان پرورش نمی یابد. رشد به حجم بستگی دارد. پرورش بیان تغییراتی است که بر اثر آمـوزش و

تاثیرات محیطی در انسان ایجاد می شود. پرورش تغییر در جنبه هاي رفتاري و روانی انسان است، اما رشد بیشتر تغییرات کیفـی و

کمی بر تن و روان را شامل می شود و تنها در اثر آموزش و پرورش است که انسان به مقام آدمیت می رسد. 

نکات

 هنجاري: تغییرات مربوط به سن و تاریخ (رشد انسان پیرو یرشد نوع است ) = اصل فیلوژنی داروین . 

 تغییرات انسان

غیرهنجاري: تنها براي یک نفر یا تعداد کمی از افراد پیش می آید و از جدول زمانی پیروي نمی کند . این رویدادها به چنـد جهتـی

بودن رشد کمک می کنند (رشد انسان پیرو رشد فردي است= اصل آنتوژنی). 

بینه و سیمون (جنبش آزمون هاي روانی مدیون تلاش هاي آنهاست) نیز رویکرد هنجاري را . پذیرفتند  

رشد و رسش و یادگیري زیر مجموعه تکامل اند.  

مطالعه در روانشناسی رشد همیشه با مشاهده آغاز می شود. 

تست 

1. در ارائه تعریف یادگیري اختلاف نظر وجود دارد ولی در همه تعاریف، یادگیري از ………. متمایز شده است.  

1) بازشناسی مسأله 2) درك و استدلال 3)رسش 4) تفکر انتزاعی  

2. اگر با پردازش یا تحلیل نتایج تحقیقات دیگران به یافتههایی دست یابیم از چه روشی استفاده کرده ایم؟ 

1) فراتحلیلی 2) تحلیل محتوا 

 3) تحلیل روانی 4) مشاهده طبیعی  

3 . کدام عبارت در مورد نظریه «هاي مرحلهاي» در رشد صادق است؟  

1) برنامه زیستی رسش قابل پیش بینی است 

2) الگوي رشد وابسته به محیط است  

3) الگوي رشد به فرهنگ وابسته است 

4) برنامه زیستی رسش به هدف رشد وابسته است  

پاسخنامه  

 1 ـ گزینه  3 صحیح است  .

یادگیري به تغییرات نسبتاً پایداري گفته میشود که در اثر تجربه در رفتار، احساس، تفکر فرد ایجاد میشود. اما رسش یا پختگی 

تغییراتی است که در اثر گذشت زمان همراه با تکامل و نظام یافتگی سیستمهاي عصبی براساس یک نقشه ژنتیکی از پیش تعیین 

شده بوجود . میآید  

2 ـ گزینه 1 صحیح است  .

روش فراتحلیل: روشی است که فرد طی آن با استفاده از پژوهش ها و تحقیقات دیگران به یافته هاي جدید می رسد  

3 ـ گزینه 1 صحیح است . 

طبق نظریه هاي مرحله اي رشد (دیدگاه ناپیوسته)، برنامه زیستی رسش قابل پیشبینی است. ویژگی بارز رشد مبتنی بر رسش این

است که همواره به صورت مراحلی ثابت، آشکار می شود.

و…
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از download

خرید فایل word جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از download

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از download

دانلود پروژه جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از download

خرید پروژه جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از download

دانلود فایل جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از download

دریافت نمونه سوال جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از download

دانلود پروژه جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از download

خرید پروژه جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از download

دانلود مقاله جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از download

دریافت مقاله جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از download

خرید فایل جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از download

دانلود تحقیق جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از download

خرید مقاله جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از download

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از download

دانلود مقاله جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از www

خرید پروژه جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از www

دانلود فایل جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از www

دریافت فایل word جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از www

خرید نمونه سوال جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از www

دانلود فایل جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از www

دریافت فایل word جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از www

دانلود فایل word جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از www

خرید فایل جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از www

دانلود تحقیق جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از www

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از www

دانلود پروژه جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از www

خرید کارآموزی جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از www

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از www

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از www

دانلود مقاله جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از pdf

دریافت پروژه جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از pdf

خرید تحقیق جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از pdf

دریافت تحقیق جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از pdf

دانلود فایل جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از word

دریافت فایل جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از word

دانلود فایل جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از word

خرید نمونه سوال جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از word

دانلود تحقیق جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از word

دانلود تحقیق جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از word

خرید فایل word جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از word

دریافت فایل جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از word

دانلود فایل جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از word

دریافت فایل جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از word

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از word

دریافت تحقیق جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از free

دانلود مقاله جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از free

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از free

خرید تحقیق جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از free

دانلود پروژه جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از free

دریافت کارآموزی جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از free

دانلود فایل word جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از free

دریافت مقاله جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از free

دانلود فایل جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از free

دانلود فایل جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از free

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از free

خرید کارآموزی جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از free

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از free

دریافت فایل word جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از free

خرید تحقیق جزوه آموزشی روانشناسی رشد رشته روانشناسی عمومی از free


مطالب تصادفی